02038 902 790 info@onemotion.co.uk

UK | Privacy Policy & Practice Archive (Translated Romanian)

 Policies, practices & procedures 

UK Privacy Policies and Procedures (Translated-Romanian)

Politica de confidențialitate

 

 1. Principii Generale

One Motion Logistics Ltd colectează date de la angajații, contractanții, întreprinderile și clienții cu care colaborează în scopul desfășurării activității sale. Această politică de confidențialitate explică modul în care păstrăm și prelucrăm aceste date.

 

 1. Datele pe care le colectăm

Informații identificabile personal, cum ar fi: 

 • Nume (personal și comercial)
 • Adresă
 • Număr de telefon
 • Adresă de email
 • Date de înregistrare în scopuri de TVA
 • Detalii privind permisul de conducere, inclusiv puncte de penalizare și condamnări
 • Număr unic de identificare fiscală
 • Detalii privind orice condamnări penale (colectate prin verificarea CRB efectuată de agenția guvernamentală Disclosure Scotland)
 • Detaliile contului bancar
 • Copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașaport, carte de identitate sau certificat de naștere.
 • Date de localizare și poziționare prin GPS

 

Informații privind întreprinderile cu care colaborăm, inclusiv:

 • Datele de înregistrare a societății
 • Informații identificabile personal ale oricăror directori, proprietari sau parteneri
 • Detalii bancare ale societății

 

 1. Cum colectăm informațiile dumneavoastră

Majoritatea datelor pe care le colectăm sunt furnizate societății noastre direct de către dumneavoastră. Colectăm și prelucrăm aceste date atunci când dumneavoastră:

 • Completați o cerere de candidatură pentru un post în cadrul One Motion Logistics Ltd
 • Completați o cerere de colaborare cu One Motion Logistics Ltd în numele dumneavoastră sau al întreprinderii dumneavoastră (partener de livrări)
 • Emiteți o factură către One Motion Logistics Ltd
 • Folosiți un autovehicul deținut sau operat de One Motion Logistics Ltd
 • Folosiți un dispozitiv mobil deținut de One Motion Logistics Ltd
 • Folosiți o aplicație mobilă furnizată de One Motion Logistics Ltd sau de clienții săi.

 

 1. Cum folosim datele dumneavoastră

Vom folosi datele dumneavoastră în mai multe moduri, în funcție de relația dintre dumneavoastră sau întreprinderea dumneavoastră și One Motion Logistics Ltd.

 • Contractanți și parteneri

Datele furnizate de contractanții sau partenerii comerciali, cum ar fi partenerii de livrări, vor fi folosite în scopul de a evalua adecvarea contractantului pentru rolul solicitat și de a asigura conformitatea permanentă a contractantului cu standardele noastre curente și cu cele ale clienților noștri.

Date de localizare și poziționare prin GPS furnizate de autovehiculul dumneavoastră sau de dispozitivul dumneavoastră mobil pot fi folosite numai pentru siguranța și securitatea bunurilor aparținând One Motion Logistics Ltd sau clienților săi și pentru prevenirea și depistarea infracțiunilor.

De asemenea, putem transmite clienților noștri datele furnizate de dumneavoastră pentru a asigura conformitatea, managementul performanței și securitatea bunurilor încredințate dumneavoastră și aparținând clienților noștri.

Datele dumneavoastră pot fi comunicate, de asemenea, oricărui organism de reglementare, cum ar fi Autoritatea de licențiere a șoferilor și autovehiculelor, Autoritatea fiscală a Marii Britanii (HMRC) sau Forțele de poliție, dacă va fi necesar.

 • Clienți

Datele furnizate de clienți vor fi utilizate exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale față de clienții respectivi.

 

 1. Cum stocăm datele dumneavoastră

One Motion Logistics Ltd asigură stocarea electronică a tuturor datelor în condiții de securitate, folosind serviciul cloud de stocare online pus la dispoziție de Dropbox.com, care respectă standardele globale de conformitate și cerințele legale referitoare la date, confidențialitate și protecție.

 

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Datele privind contractanții activi sunt stocate pe toată perioada în care aceștia rămân activi și furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd, precum și pe o perioadă de maxim 6 ani de la data ultimului serviciu furnizat.

Datele privind candidații respinși sunt stocate pe o perioadă de maxim 6 luni, strict pentru respectarea cerințelor legale și pentru a putea răspunde unei reclamații sau dispute care ar decurge dintr-o cerere de candidatură.

 

 1. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor  

One Motion Logistics Ltd are obligația de a vă aduce la cunoștință toate drepturile dumneavoastră privind protecția datelor.

Fiecare persoană sau întreprindere care colaborează cu One Motion Logistics Ltd are următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita One Motion Logistics Ltd să vă furnizeze copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, serviciu pentru care vă putem percepe o mică taxă.

 • Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a cere societății noastre să corecteze orice informații pe care le considerați inexacte.

 • Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite condiții.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita ca One Motion Logistics Ltd să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite condiții

 • Dreptul de a se opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către One Motion Logistics Ltd a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite condiții

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita ca One Motion Logistics Ltd să transfere datele pe care le-am colectat către o altă organizație sau direct către dumneavoastră în anumite condiții

 

 1. Cum ne puteți contacta

Dacă doriți să faceți una dintre solicitările de mai sus sau aveți întrebări referitoare la datele pe care le deținem sau la modul de prelucrare a acestor date, vă rugăm să ne contactați pe următoarele canale:

Email: Legal@onemotion.co.uk

Sau să ne scrieți la:

One Motion Logistics Ltd

Trident House

Trident Business park

Didcot

OX11 7HJ

Politica privind munca copiilor

 

One Motion Logistics Ltd recunoaște faptul că multe țări folosesc munca copiilor. Cu toate acestea, One Motion Logistics Ltd nu acceptă munca copiilor și acționează ferm împotriva acesteia. Complexitatea problemei ridicate de munca copiilor necesită un efort consecvent și pe termen lung pentru crearea unor soluții durabile și extinse în vederea realizării obiectivului nostru, acela ca niciunul dintre produsele livrate de One Motion Logistics Ltd să nu fie obținute prin munca copiilor.

One Motion Logistics Ltd respectă diferitele culturi și valori ale țărilor în care One Motion Logistics Ltd operează și din care își procură produsele, dar nu face compromisuri în ceea ce privește cerințele fundamentale referitoare la Drepturile Copilului.

Politica One Motion Logistics Ltd privind munca copiilor a fost creată pentru a clarifica poziția One Motion Logistics Ltd în raport cu furnizorii și colegii de lucru, precum și cu orice alte părți. Cerințele stipulate în acest cod de conduită sunt obligatorii pentru toți furnizorii și subcontractanții lor.

1. Principii Generale

One Motion Logistics Ltd nu acceptă munca copiilor.

One Motion Logistics Ltd sprijină Convenția Națiunilor Unite (ONU) cu privire la drepturile copilului (1989).

Politica One Motion Logistics Ltd privind munca copiilor se bazează pe această Convenție, care stipulează:

 • “În toate acțiunile care privesc copiii, interesele copilului vor prevala.” Articolul 3.
 • “Dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice și de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale”. Articolul 32.1.

În plus, această politică se bazează pe Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 138 (1973) privind vârsta minimă de încadrare în muncă. Potrivit acestei convenții, termenul “copil” este definit ca orice persoană cu o vârstă inferioară vârstei de cincisprezece (15) ani, exceptând cazul în care legislația locală privind vârsta minimă de încadrare în muncă stipulează o vârstă mai mare pentru încadrarea în muncă sau pentru școlarizarea obligatorie, caz în care se va aplica limita superioară de vârstă. Dacă, totuși, vârsta minimă de încadrare în muncă la nivel local este stabilită a fi de paisprezece (14) ani, în conformitate cu excepțiile aplicabile țărilor în curs de dezvoltare, se va aplica limita inferioară de vârstă.

Această Politică înglobează, de asemenea, prevederile Convenției OIM nr. 182 (1999) privind cele mai grave forme ale muncii copiilor.

2. Implementare

Vor fi puse în aplicare toate măsurile necesare pentru a se evita munca copiilor, luându-se în considerare interesele copilului. One Motion Logistics Ltd cere tuturor furnizorilor să recunoască Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și să respecte toate legile, regulamentele și prevederile naționale și internaționale relevante, aplicabile în țara de fabricație.

Furnizorii au obligația de a lua măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că munca copiilor nu este folosită în niciunul dintre locurile de producție ale furnizorilor și ale subcontractanților acestora.

În cazul în care se constată că munca copiilor este folosită în oricare dintre locurile de producție, One Motion Logistics Ltd va solicita furnizorului să implementeze un plan de acțiuni corective. Dacă nu sunt implementate acțiuni corective în intervalul de timp convenit sau dacă au loc încălcări repetate, One Motion Logistics Ltd va înceta orice relație de afaceri cu respectivul furnizor. Planul de acțiuni corective va avea în vedere interesele copilului, respectiv situația familială și socială, precum și nivelul de studii. Trebuie să se aibă grijă nu doar să se mute munca copiilor de la un loc de muncă al unui Furnizor la altul, ci să se asigure alternative mai viabile și mai sustenabile pentru dezvoltarea copilului.

Furnizorul va comunica în mod eficient tuturor subcontractanților săi, precum și colegilor săi de lucru, conținutul Politicii One Motion Logistics Ltd privind munca copiilor și se va asigura că toate măsurile necesare sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

3. Lucrătorii tineri

One Motion Logistics Ltd sprijină încadrarea legală în muncă a lucrătorilor tineri.

Lucrătorii tineri cu vârsta legală de muncă au dreptul de a fi protejați, până la vârsta de 18 ani, de orice tip de activitate sau încadrare în muncă care, prin natura sa sau prin împrejurările în care se desfășoară, este susceptibilă să aducă atingere sănătății, siguranței sau moralei acestora.

Prin urmare, One Motion Logistics Ltd solicită tuturor furnizorilor săi să se asigure că lucrătorii tineri sunt tratați conform prevederilor legale; aceasta include măsuri de evitare a locurilor de muncă periculoase și a turelor de noapte și asigurarea salariilor minime. Vor fi stabilite limite pentru programul de lucru și pentru orele suplimentare, luându-se în considerare vârsta tânără a lucrătorilor.

4. Înregistrarea forței de muncă

Furnizorul va păstra documentație pentru fiecare lucrător, care atestă data nașterii lucrătorului. În țările în care astfel de documente oficiale nu sunt disponibile, Furnizorul va folosi metode de evaluare corespunzătoare, conform practicii și legislației aplicabile la nivel local.

5. Monitorizare

Toți furnizorii au obligația de a informa în permanență One Motion Logistics Ltd în legătură cu toate locurile lor de producție (inclusiv ale subcontractanților lor). Identificarea oricăror centre de producție care nu au fost dezvăluite ar constitui o încălcare a prezentului cod de conduită.

Pe baza Condițiilor Generale de Achiziție privind furnizarea serviciilor One Motion Logistics Ltd, One Motion Logistics Ltd și-a rezervat dreptul de a face vizite neanunțate, în orice moment, în toate locurile în care sunt furnizate servicii (inclusiv locurile subcontractanților). În continuare, One Motion Logistics Ltd își rezervă dreptul de a desemna, la libera sa alegere, un terț independent care va desfășura inspecții pentru asigurarea respectării Planului de Remediere al One Motion Logistics Ltd [1].

În cazul în care se constată că munca copiilor este folosită în sistemele de aprovizionare ale One Motion Logistics Ltd, aceasta va încerca să colaboreze cu Furnizorul și cu organizații calificate corespunzător pentru dezvoltarea unei soluții responsabile care are în vedere interesele pe termen lung ale copiilor. Furnizorul și One Motion Logistics Ltd vor stabili de comun acord un plan de acțiuni corective, care poate include următoarele acțiuni:

 • Centralizarea unei liste a tuturor potențialilor copii exploatați prin muncă și lucrători tineri
 • Solicitarea de consiliere și sprijin din partea unei organizații neguvernamentale locale recunoscute care se ocupă de problemele privind munca copiilor sau bunăstarea copiilor [2]
 • Dezvoltarea unui plan de remediere care să asigure educația copiilor și să protejeze bunăstarea lor economică, pe baza consultării cu One Motion Logistics Ltd și, acolo unde este posibil, cu un ONG local, și pe baza consultării și cu respectarea opiniilor copilului
 • Explicații oferite copiilor în legătură cu cerințele și restricțiile legale privind vârstele de muncă și asigurări oferite copiilor că, dacă doresc, vor fi încadrați în muncă la atingerea vârstei de muncă
 • Înțelegerea dorințelor copiilor și explorarea posibilităților ca aceștia să poată relua studiile.
 • Indiferent de cazul în care copilul contribuie la asigurarea mijloacelor de trai ale familiei sale sau este pe cont propriu, salariul acestuia trebuie să continue să fie plătit până la atingerea vârstei de muncă, sau până la stabilirea unei soluții alternative pe termen lung, de comun acord cu copilul și cu familia acestuia (de ex. încadrarea în muncă a unui membru al familiei adult care este șomer, în locul copilului exploatat prin muncă).
 • Asigurarea faptului că toți copiii care lucrează beneficiază de cazare și condiții de trai corespunzătoare.
 • Documentarea tuturor acțiunilor
 • Dezvoltarea unor procese de prevenire a recurenței
 • Evitați următoarele acțiuni:

o   Eliminarea oricăruia dintre copiii exploatați prin muncă și/sau lucrătorii tineri, suspectați sau confirmați

o   Amenințarea copiilor sau a familiilor, sau împiedicarea desfășurării investigației sau a punerii în aplicare a măsurilor de remediere

o   Ascunderea sau falsificarea oricăror documente

Aceste acțiuni vor fi considerate de One Motion Logistics Ltd drept o dovadă a faptului că Furnizorul nu este implicat activ în remedierea problemei legate de munca copiilor, încălcând astfel această Politică privind munca copiilor.

 

[1] Pentru informații suplimentare privind planul de remediere, a se vedea Procedurile operaționale de impact pentru remedierea problemei legate de munca copiilor în context industrial http://www.impacttlimited.com/wp-content/uploads/2012/01/Impactt_Operational-Procedures-for-Remediation-of-Child-Labour-in-Industrial-contexts1.pdf

[2] Organizația ”Salvați copiii” (http://www.savethechildren.net/) a pus la dispoziție îndrumări privind modul de desfășurare a interviurilor cu copiii exploatați prin muncă și menține contacte cu ONG-urile locale, care dețin informații și experiență la nivel local în problemele legate de munca copiilor, în multe dintre țările din care se procură produsele.

Politica anti-discriminare

 

1. Principii Generale

One Motion Logistics Ltd este dedicată încurajării unei culturi de sprijinire și incluziune a întregii sale forțe de muncă

Este în interesul nostru să promovăm diversitatea și să eliminăm discriminarea la locul de muncă.

Obiectivul nostru este de a ne asigura că toți angajații, contractanții, solicitanții de locuri de muncă sau persoanele angajate în orice fel de One Motion Logistics primesc șanse egale și că organizația noastră are reprezentanți din toate categoriile sociale.

 

 1. Cui i se aplică această politică?

Această politică se aplică tuturor persoanelor angajate de One Motion la toate nivelurile, inclusiv angajaților, cadrelor de conducere, lucrătorilor intermediari și ocazionali, precum și contractanților independenți sau oricărei alte persoane asociate cu noi (inclusiv terților), sau oricăreia dintre filialele noastre sau angajații lor.

Aplicăm tuturor persoanelor juridice sau fizice angajate de One Motion aceleași standarde pe care ni le impunem și nouă și, prin urmare, ne așteptăm ca respectivele persoane juridice sau fizice să respecte această politică.

 

 1. Ce este discriminarea?

Discriminarea înseamnă tratarea unei persoane într-un mod inechitabil din cauza a ceea ce este acea persoană sau a anumitor caracteristici pe care le posedă. Dacă ați fost tratat diferit de alte persoane numai din cauza a ceea ce sunteți sau din cauza anumitor caracteristici pe care le puteți avea, este posibil să fi suferit un tratament discriminatoriu.

Legea privind egalitatea din 2010 subliniază 9 caracteristici protejate:

 • Vârsta
 • Sexul
 • Rasa
 • Handicapul
 • Religia
 • Sarcina și maternitatea
 • Orientarea sexuală
 • Schimbarea de sex
 • Căsătoria și parteneriatul civil

Discriminarea care are loc pe baza uneia sau mai multora dintre caracteristicile de mai sus este ilegală, în temeiul Legii privind egalitatea. Având în vedere că orice persoană îndeplinește cel puțin câteva dintre aceste caracteristici, precum vârstă, rasă sau sex, Legea protejează orice persoană împotriva discriminării.

 1. Obiectivul nostru

Acela de a ne asigura că fiecare persoană angajată de One Motion Logistics Ltd, în orice context, este respectată și apreciată și, prin urmare, că respectiva persoană poate oferi tot ce are mai bun.

Această politică consolidează angajamentul nostru de a acorda tuturor șanse egale și condiții echitabile și de a nu oferi structuri sau tratament mai puțin favorabil pe motive de vârstă, handicap, schimbare de sex, căsătorie și parteneriat civil, sarcină și maternitate, rasă, origine etnică, culoare, naționalitate, origine națională, religie sau credință, ori sex și orientare sexuală.

Ne opunem tuturor formelor de discriminare ilegală și inechitabilă. Toți angajații și contractanții angajați de One Motion, indiferent dacă sunt angajați cu normă parțială sau întreagă, sau dacă sunt angajați permanenți sau temporari, vor fi tratați echitabil și cu respect.

Selecția candidaților pentru atribuirea contractelor sau pentru angajare, promovare, pregătire profesională sau orice alte beneficii, se va face pe baza aptitudinilor și capacităților acestora. Toate persoanele vor primi sprijin și încurajare pentru a-și dezvolta întregul potențial și pentru a-și folosi talentele unice. Prin urmare, competențele și resursele organizației noastre vor fi utilizate la capacitate maximă și vom maximiza eficiența întregii noastre forțe de muncă.

 

 1. Angajamentul nostru

 

 • De a crea un mediu în care diferențele individuale și contribuțiile tuturor membrilor echipei sunt recunoscute și apreciate.
 • De a crea un mediu de lucru care promovează demnitatea și respectul față de fiecare persoană angajată de One Motion Logistics Ltd
 • De a nu tolera nicio formă de intimidare, agresiune de tip bullying sau hărțuire, și de a-i disciplina pe cei care încalcă această politică.
 • De a pune la dispoziția tuturor persoanelor oportunități de formare profesională, dezvoltare și progres.
 • De a promova egalitatea la locul de muncă, aceasta fiind considerată de One Motion Logistics Ltd drept o bună practică de management, care prezintă multe avantaje economice.
 • De a-i încuraja pe toți cei care consideră că au fost supuși discriminării să semnaleze motivele lor de îngrijorare pentru ca noi să putem aplica măsuri corective.
 • De a încuraja angajații și contractanții să trateze pe toată lumea cu demnitate și respect.
 • De a revizui cu regularitate toate practicile și procedurile noastre interne pentru a asigura în permanență menținerea corectitudinii.

 

 1. Încălcarea politicii

 

Încălcarea acestei politici anti-discriminare nu este tolerată în cadrul societății noastre sau la locul de muncă, fiecare persoană având obligația de a le trata pe celelalte persoane, precum și pe clienții, furnizorii, vizitatorii și clienții clienților noștri, cu demnitate și respect.

Încălcarea acestei politici va fi gestionată în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

Cazurile de discriminare se pot constitui în abateri grave, având drept consecință concedierea, rezilierea oricărui contract în vigoare sau retragerea oricărei oferte de contract sau de angajare.

Nicio persoană care ar putea formula reclamații sau care participă cu bună credință la o investigație nu trebuie să sufere represalii sau persecuții de orice fel ca urmare a acestui fapt. Cu toate acestea, formularea unei acuzații false, în mod deliberat și cu rea credință, va fi tratată ca o abatere disciplinară, fiind gestionată în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

Orice persoană despre care se constată că a exercitat represalii sau persecuții împotriva unei alte persoane, în modul prevăzut mai sus, va face obiectul unor acțiuni disciplinare în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

 

În cazul în care considerați că faceți obiectul unei discriminări, ați putea dori să aduceți această problemă, în mod neoficial, în atenția persoanei responsabile. Explicați-i situația și modul în care v-a făcut să vă simțiți. Ar putea fi utilă o descriere a evenimentului, pentru ca persoana respectivă să înțeleagă exact motivele dumneavoastră de îngrijorare. Folosiți această ocazie pentru a ruga persoana să modifice sau să pună capăt acelui tip de comportament.

Ca alternativă, puteți discuta cu superiorul dumneavoastră, care vă poate oferi un sfat confidențial și asistență în rezolvarea problemei în mod oficial sau neoficial.

În cazul în care considerați că nu este indicată o abordare neoficială, sau dacă abordarea neoficială a dat greș, trebuie să ridicați problema în mod oficial, urmând procedura noastră internă de reclamații, orice astfel de reclamații fiind investigate în cadrul procedurii. În cazul în care considerăm că există suficiente dovezi care să sugereze că ați fost supus/ă hărțuirii sau agresiunilor de tip bullying, vom stabili acțiunile care se impun.

 

În cazul în care persoana acuzată este un angajat, acest lucru poate presupune invocarea procedurii noastre disciplinare. Indiferent dacă reclamația dumneavoastră este sau nu întemeiată, vom avea în vedere modalitatea optimă de gestionare a oricărei relații de lucru curente dintre dumneavoastră și persoana în cauză.

Vom informa toate persoanele angajate sau implicate de One Motion Logistics Ltd în furnizarea de servicii că este în vigoare politica de egalitate și diversitate și că au obligația de a respecta cerințele acesteia și de a promova corectitudinea la locul de muncă.

De asemenea, politica va fi făcută cunoscută tuturor agențiilor de finanțare, părților interesate, clienților, persoanelor implicate în activități de învățare și solicitanților de locuri de muncă.

 

Această politică de egalitate și diversitate este deplin susținută de conducerea superioară și a fost agreată de sindicate și/sau de reprezentanții angajaților, acolo unde este cazul.

Politica noastră va fi monitorizată și revizuită anual, pentru a asigura promovarea continuă a egalității și diversității la locul de muncă.

Politica anti-hărțuire și anti-bullying

 

1.     Principii Generale

One Motion Logistics Ltd își exprimă angajamentul de a oferi un mediu de lucru fără agresiuni de tip bullying și fără hărțuire.

Scopul nostru este de a ne asigura că toate persoanele, societățile și personalul angajat de, implicat de sau asociat cu One Motion Logistics Ltd este tratat – și îi tratează pe ceilalți – cu demnitate și respect.

Această politică se referă la agresiunile de tip bullying și la cazurile de hărțuire, care intervin la și în afara locului de muncă, inclusiv în cadrul deplasărilor în interes de serviciu, evenimentelor de lucru sau mondene.

 

 1.       Cui i se aplică această politică?

Această politică se aplică tuturor persoanelor angajate de One Motion la toate nivelurile, inclusiv angajaților, cadrelor de conducere, lucrătorilor intermediari și ocazionali, precum și contractanților independenți sau oricărei alte persoane asociate cu noi (inclusiv terților), sau oricăreia dintre filialele noastre sau angajații lor.

 

 1. Ce este hărțuirea?

Hărțuirea este un comportament nedorit al cărui scop sau efect este atingerea demnității unei persoane sau crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator pentru persoana respectivă.

Un singur incident este suficient pentru a fi considerat hărțuire. O persoană poate fi hărțuită chiar dacă nu aceasta nu a reprezentat “ținta” vizată. De asemenea, hărțuirea include orice tratament mai puțin favorabil cauzat de supunerea la astfel de comportamente sau de respingerea lor de către persoana respectivă în trecut.

Potrivit Legii privind Egalitatea din 2010, este ilegală hărțuirea unei persoane pe motive de vârstă, handicap, schimbare de sex, stare civilă sau parteneriat civil, sarcină sau maternitate, rasă, culoare, naționalitate, origine etnică sau națională, religie sau credință, sex sau orientare sexuală. Aceasta include orice comportament de natură sexuală (hărțuirea sexuală). Hărțuirea este inacceptabilă, chiar dacă nu se încadrează în vreuna dintre aceste categorii.

 

 1.  Exemplele de hărțuire includ, dar nu se limitează la:
 • comportament fizic nedorit, inclusiv atingere, ciupire, împingere sau apucare;
 • avansuri sexuale nedorite sau comportament sugestiv;
 • e-mailuri, mesaje sau conținuturi jignitoare pe rețelele de socializare sau postarea de materiale jignitoare;
 • glume nedorite, ironizarea, ridiculizarea, imitarea sau înjosirea unei persoane.

 

 1. Ce este bullying-ul?

Bullying-ul este un comportament ofensator, intimidant, răuvoitor sau insultător, un abuz sau un abuz de putere prin mijloace care duc la subminarea, umilirea, denigrarea sau lezarea persoanei vizate.

Bullying-ul poate include atât utilizarea forței, cât și puterea de a constrânge prin teamă sau intimidare, nu neapărat de către o persoană aflată într-o poziție de autoritate.

Bullying-ul poate fi fizic, verbal sau non-verbal și poate include un comportament care nu este ”față în față”, ci se manifestă, de ex., prin mesaje, e-mail sau pe rețelele de socializare.

 

 1. Exemplele de bullying la locul de muncă includ:
 • Amenințări fizice sau psihologice;
 • Niveluri dominante și intimidante de supraveghere;
 • Remarci jignitoare și nepotrivite despre o persoană sau despre performanța acesteia;
 • Țipatul la colegi/personal;
 • Critica neconstructivă constantă (”căutarea de nod în papură”) în fața altor persoane sau în privat;
 • Blocarea posibilităților de promovare și de pregătire profesională;
 • Ignorarea sau excluderea regulată și deliberată a personalului de la activitățile profesionale sau de la evenimentele sociale legate de serviciu;
 • Provocarea eșecului unei persoane prin suprasolicitarea acesteia sau stabilirea unor termene limită nerealiste;
 • Transformarea unei persoane în ținta ironiilor.

 

Criticile îndreptățite și rezonabile referitoare la performanța sau comportamentul unei persoane din rândul angajaților, sau instrucțiunile rezonabile din partea conducerii, nu constituie o agresiune de tip bullying.

 

 1. Încălcarea politicii

Încălcarea acestei politici referitoare la agresiunile de tip bullying și la cazurile de hărțuire nu este tolerată la locul nostru de muncă, fiecare persoană având obligația de a le trata pe celelalte persoane, precum și pe clienții, furnizorii, vizitatorii și clienții clienților noștri, cu demnitate și respect.

Încălcarea acestei politici va fi gestionată în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

Cazurile grave de agresiune de tip bullying și hărțuire se pot constitui în abateri grave, având drept consecință concedierea, rezilierea oricărui contract în vigoare sau retragerea oricărei oferte de contract sau de angajare.

Nicio persoană care ar putea formula reclamații sau care participă cu bună credință la o investigație nu trebuie să sufere represalii sau persecuții de orice fel ca urmare a acestui fapt. Cu toate acestea, formularea unei acuzații false, în mod deliberat și cu rea credință, va fi tratată ca o abatere disciplinară, fiind gestionată în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

 

Orice persoană despre care se constată că a exercitat represalii sau persecuții împotriva unei alte persoane, în modul prevăzut mai sus, va face obiectul unor acțiuni disciplinare în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

 

În cazul în care considerați că faceți obiectul unei agresiuni de tip bullying sau al unei hărțuiri, ați putea dori să aduceți această problemă, în mod neoficial, în atenția persoanei responsabile. Explicați-i situația și modul în care v-a făcut să vă simțiți. Ar putea fi utilă o descriere a evenimentului, pentru ca persoana respectivă să înțeleagă exact motivele dumneavoastră de îngrijorare. Folosiți această ocazie pentru a ruga persoana să modifice sau să pună capăt acelui tip de comportament. În mod alternativ, puteți discuta cu superiorul dumneavoastră, care vă poate oferi un sfat confidențial și asistență în rezolvarea problemei în mod oficial sau neoficial. În cazul în care considerați că nu este indicată o abordare neoficială, sau dacă abordarea neoficială a dat greș, trebuie să ridicați problema în mod oficial, urmând procedura noastră internă de reclamații, orice astfel de reclamații fiind investigate în cadrul procedurii. În cazul în care considerăm că există suficiente dovezi care să sugereze că făcut obiectul hărțuirii sau agresiunilor de tip bullying, vom stabili acțiunile care se impun.

 

În cazul în care persoana acuzată este un angajat, acest lucru poate presupune invocarea procedurii noastre disciplinare. Indiferent dacă reclamația dumneavoastră este sau nu întemeiată, vom avea în vedere modalitatea optimă de gestionare a oricărei relații de lucru curente dintre dumneavoastră și persoana în cauză.

Politica anti-mită

 

 1. Principii Generale

One Motion Logistics este angajată să își desfășoare activitatea comercială într-o manieră etică și onestă, fiind hotărâtă să implementeze și să pună în aplicare sisteme de prevenire a dării și luării de mită.

One Motion Logistics are toleranță zero față de mită și activitățile de corupție. Ne angajăm să acționăm cu profesionalism, corectitudine și integritate în toate tranzacțiile și relațiile comerciale, indiferent de statul în care ne desfășurăm activitatea.

One Motion Logistics va respecta în permanență toate legile anti-mită și anti-corupție din toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Ne aflăm sub incidența legislației Regatului Unit, inclusiv a Legii Anti-Mită din 2010, în ceea ce privește activitățile pe care le desfășurăm atât în țară, cât și în străinătate.

One Motion Logistics înțelege că actele de mită și corupție se pedepsesc cu închisoare de până la zece ani și cu amendă. În cazul în care se constată că societatea noastră a luat parte la activități de corupție, am putea suporta o amendă nelimitată și am putea fi excluși din licitațiile publice, suferind totodată daune serioase aduse reputației noastre. Având în vedere cele de mai sus, ne angajăm să luptăm împotriva mitei și a corupției în activitatea noastră și ne asumăm cu seriozitate responsabilitățile legale.

 

 1.       Cui i se aplică această politică

Această politică anti-mită se aplică tuturor angajaților (temporari, pe durată determinată sau permanenți), consultanților, contractanților, stagiarilor, personalului detașat, lucrătorilor la domiciliu, lucrătorilor ocazionali, personalului agențiilor, voluntarilor, asistenților, agenților, sponsorilor sau oricărei alte persoane asociate cu noi (inclusiv terților), sau oricăreia dintre filialele noastre sau angajații lor, indiferent de locul în care se situează (în interiorul sau în afara Regatului Unit). De asemenea, această politică se aplică Cadrelor de conducere, Mandatarilor, Consiliului de Administrație și/sau membrilor Comitetelor de orice nivel.

În contextul acestei politici, ”terț” se referă la orice persoană sau organizație cu care societatea noastră intră în contact și colaborează. ”Terții” includ clienți reali sau potențiali, furnizori, distribuitori, contacte comerciale, agenți, consilieri, precum și autorități guvernamentale și publice – inclusiv consilierii, reprezentanții și cadrele de conducere ale acestora, politicieni și actori publici.

Orice înțelegere pe care societatea noastră o încheie cu un terț face obiectul unor condiții contractuale clare, inclusiv al unor prevederi specifice care obligă terțul respectiv să respecte standardele minime și procedurile referitoare la anti-mită și corupție.

 

 1.        Definiția faptei de mită

Fapta de mită se referă la acțiunea de a oferi, de a da, de a promite, de a cere, de a consimți, de a primi, de a accepta sau de a solicita un obiect de valoare sau un avantaj pentru a stimula sau influența o acțiune sau o decizie.

Mita înseamnă orice stimulent, recompensă sau obiect/bun de valoare oferit unei alte persoane pentru obținerea unui avantaj comercial, contractual, legislativ sau personal.

Fapta de mită nu se limitează la acțiunea de a oferi mită. Dacă o persoană este beneficiarul vizat al unei mite și acceptă mita, persoana respectivă încalcă, de asemenea, legea.

Fapta de mită este ilegală. Angajații nu trebuie să participe la nicio faptă de mită, indiferent dacă aceasta se manifestă în mod direct, pasiv (astfel cum este descrisă mai sus), sau prin intermediul unui terț (de ex. un intermediar sau un distribuitor). De asemenea, angajații trebuie să evite mituirea funcționarilor publici străini din orice parte a lumii. Angajații trebuie să nu accepte niciun fel de mită și, dacă au dificultăți în a distinge între o mită, un dar sau un act de ospitalitate, aceștia trebuie să solicite consiliere din partea managerului de conformitate al societății.

 

 1. Ce este și ce NU este acceptabil

Această secțiune a politicii se referă la 4 categorii:

 • Cadouri și ospitalitate.
 • Plăți de facilitare.
 • Contribuții politice.
 • Contribuții caritabile.

 

Cadouri și ospitalitate

One Motion Logistics acceptă gesturile normale și adecvate de ospitalitate și bunăvoință (oferite către/primite de la terți) atâta vreme cât acțiunile de dare sau primire a cadourilor îndeplinesc următoarele condiții:

 • Nu sunt săvârșite cu intenția de a influența partea căreia i se oferă cadoul, de a obține sau recompensa menținerea unui contract sau a unui avantaj comercial, sau ca schimb explicit sau implicit de favoruri sau beneficii.
 • Nu sunt săvârșite cu sugestia că se așteaptă un favor la schimb.
 • Respectă legislația locală.
 • Sunt oferite în numele societății, nu în nume personal.
 • Nu includ numerar sau echivalente de numerar (de ex. un voucher sau un certificat valoric/voucher cadou).
 • Sunt adecvate situației (de ex. oferirea unor mici cadouri în perioada Crăciunului sau ca un mic gest de mulțumire adresată unei societăți pentru ajutorul oferit într-un proiect important, la finalizarea acestuia).
 • Sunt de tipul și au valoarea corespunzătoare, fiind oferite la momentul corespunzător, având în vedere motivul pentru care cadourile respective sunt oferite.
 • Sunt oferite/primite în mod public, nu în secret.
 • Nu sunt oferite în mod selectiv, unei persoane cheie, influente, cu intenția clară de a o influența direct.
 • Nu depășesc o anumită valoare limită, așa cum a fost stabilită în prealabil de managerul de conformitate al societății (de regulă, valoarea limită de 100 £).
 • Nu sunt oferite către sau acceptate de un funcționar sau un reprezentant guvernamental, ori un politician ori un partid politic, fără aprobarea prealabilă din partea managerului de conformitate al societății.

 

În cazul în care refuzul de a primi un cadou este considerat inadecvat (de ex., la întâlnirea cu o persoană de o anumită religie/cultură, care s-ar putea simți ofensată), cadoul poate fi acceptat, cu condiția ca acesta să fie declarat managerului de conformitate, care va evalua situația respectivă.

One Motion Logistics recunoaște că practica de a oferi și de a primi cadouri de afaceri variază în funcție de țară, regiune, cultură și religie, prin urmare, definirea a ceea ce este și ce nu este acceptabil variază în mod inevitabil în fiecare astfel de caz.

Ca o regulă de bună practică, cadourile oferite și primite vor fi întotdeauna declarate managerului de conformitate. Cadourile de la furnizori vor fi întotdeauna declarate.

Trebuie întotdeauna avută în vedere intenția din spatele acțiunii de a oferi/primi un cadou. În cazul oricărui dubiu, se va solicita consiliere din partea managerului de conformitate.

 

Plăți de facilitare și comisioane ilegale

One Motion Logistics nu acceptă și nu va efectua niciun fel de plăți de facilitare. Recunoaștem faptul că plățile de facilitare reprezintă o formă de mită care are în vedere accelerarea sau facilitarea îndeplinirii, de către un funcționar public, a unei activități guvernamentale de rutină. Recunoaștem faptul că astfel de plăți sunt efectuate cu precădere de funcționarii de rang inferior, cu intenția de a garanta sau urgenta îndeplinirea unei anumite sarcini sau acțiuni.

One Motion Logistics nu permite să fie oferite sau acceptate comisioane ilegale. Recunoaștem faptul că, în general, comisioanele ilegale se oferă în schimbul unui favor sau al unui avantaj comercial.

One Motion Logistics recunoaște faptul că, în ciuda politicii noastre stricte privind plățile de facilitare și comisioanele ilegale, angajații se pot confrunta cu situații în care evitarea unei plăți de facilitare sau a unui comision ilegal ar putea reprezenta un pericol pentru securitatea lor personală sau a familiei lor. În această situație, vor fi luate următoarele măsuri:

 • Menținerea oricărei sume la un nivel minim.
 • Solicitarea unei chitanțe care să indice valoarea și motivul plății.
 • Crearea unei evidențe a plății.
 • Raportarea acestui incident către superiorul direct.

 

Contribuții politice

One Motion Logistics nu va face donații în numerar, în natură sau în orice alt mod, pentru sprijinirea oricăror partide sau candidați politici. Recunoaștem faptul că această acțiune poate fi privită drept o încercare de a obține un avantaj comercial necorespunzător.

 

Contribuții caritabile

One Motion Logistics acceptă (și chiar încurajează) activitatea de donații în scopuri caritabile – prin intermediul serviciilor, al cunoștințelor, al timpului pus la dispoziție sau al unor contribuții financiare directe (în numerar sau altfel) – și este de acord să declare toate contribuțiile caritabile pe care le face.

Angajații trebuie să aibă grijă să se asigure că nicio contribuție caritabilă nu este folosită pentru a facilita sau masca o faptă de mită.

Ne vom asigura că toate donațiile caritabile pe care le facem sunt legale și etice, conform legislației și practicii locale, și că nu sunt oferite donații fără aprobarea managerului de conformitate.

 

 

 1.        Responsabilități

În calitate de angajat sau contractant al One Motion Logistics, trebuie să vă asigurați că ați citit, ați înțeles și respectați prevederile stipulate în această politică, precum și instructajele sau orice alte informații anti-mită și anti-corupție pe care le primiți.

Toți angajații și persoanele aflate sub controlul nostru sunt în egală măsură responsabile în ceea ce privește prevenirea, detectarea și raportarea cazurilor de mită și a altor forme de corupție. Aceste persoane au obligația de a evita orice activități care ar putea conduce la sau care ar putea presupune încălcarea prezentei politici anti-mită.

Dacă aveți motive să considerați sau să suspectați că a fost săvârșită sau că se va săvârși în viitor o faptă de mită sau de corupție care încalcă prevederile acestei politici, trebuie să notificați managerul de conformitate.

În cazul încălcării acestei politici de către orice angajat, acesta va face obiectul unor acțiuni disciplinare, putând fi pasibil de concediere pentru săvârșirea unei abateri grave. One Motion Logistics are dreptul de a înceta relația contractuală cu un contractant, în cazul în care acesta încalcă prezenta politică anti-mită.

 

 

 1. Ce se întâmplă dacă trebuie să semnalez un motiv de îngrijorare?

Această secțiune a politicii se referă la 3 aspecte:

 • Cum semnalez un motiv de îngrijorare.
 • Pașii de urmat dacă sunteți victima unei fapte de mită sau de corupție.
 • Protecție.

 

Cum semnalez un motiv de îngrijorare

Dacă suspectați că au loc activități de mită sau de corupție referitoare la One Motion Logistics, vă încurajăm să semnalați motivele dumneavoastră de îngrijorare într-un stadiu cât mai incipient. Dacă aveți îndoieli privind calificarea unei anumite acțiuni sau comportament în categoria faptelor de mită sau de corupție, adresați-vă superiorului dumneavoastră direct, managerului de conformitate, directorului sau Șefului Departamentului de Guvernanță și Juridic.

One Motion Logistics va informa toți angajații în legătură cu procedurile sale de denunțare, astfel încât angajații să își poată exprima temerile într-un mod rapid și confidențial.

 

Pașii de urmat dacă sunteți victima unei fapte de mită sau de corupție

Trebuie să vă informați managerul de conformitate cât mai curând posibil dacă vi se oferă mită de către orice persoană, dacă vi se solicită să oferiți mită, dacă suspectați că este posibil să primiți mită sau să vi se solicite să oferiți mită în viitorul apropiat, sau dacă aveți motive să credeți că sunteți victima unei alte activități de corupție.

 

Protecție

Dacă refuzați să acceptați sau să oferiți mită, sau dacă raportați un motiv de îngrijorare în legătură cu posibile fapte de mită sau de corupție, One Motion Logistics înțelege că vă puteți pune problema unor potențiale repercusiuni. One Motion Logistics va sprijini orice persoană care își exprimă motivele de îngrijorare cu bună credință pe baza acestei politici, chiar dacă investigația demonstrează că persoana respectivă s-a înșelat.

One Motion Logistics se va asigura că nimeni nu va suferi un tratament defavorabil ca urmare a refuzului de a accepta sau de a oferi mită sau de a participa la alte activități de corupție, sau ca urmare a faptului că a semnalat un motiv de îngrijorare în legătură cu potențiale fapte de mită sau corupție.

Tratament defavorabil înseamnă concediere, acțiuni disciplinare, amenințări sau un tratament nefavorabil în legătură cu motivul de îngrijorare semnalat de persoana respectivă.

Dacă aveți motive să considerați că ați fost supus unui tratament inechitabil ca urmare a unui motiv de îngrijorare semnalat sau ca urmare a refuzului de a accepta mită, aveți obligația de a vă informa imediat superiorul direct sau managerul de conformitate.

 

 1. Instructaj și comunicare

One Motion Logistics va asigura instructaj cu privire la această politică, în cadrul procesului de inițiere a tuturor noilor angajați. De asemenea, angajații vor fi instruiți cu regularitate privind modalitățile de respectare a acestei politici și vor confirma anual asumarea obligației de a respecta această politică.

Politica anti-mită și anti-corupție a societății One Motion Logistics, precum și atitudinea acesteia de zero toleranță, vor fi comunicate în mod clar tuturor furnizorilor, contractanților, partenerilor comerciali și oricăror terți, încă din stadiul incipient al relației comerciale, precum și ulterior, dacă va fi cazul.

One Motion Logistics va asigura instructaj corespunzător privind politica anti-mită și anti-corupție pentru angajați etc., ori de câte ori considerăm că este necesară consolidarea cunoștințelor acestora în ceea ce privește modalitățile de respectare a Legii privind darea sau luarea de mită. Ca o regulă de bună practică, toate întreprinderile trebuie să ofere instructaj anti-mită angajaților lor în cazul în care există riscul de a se confrunta cu fapte de mită sau de corupție în activitățile profesionale.

 

 1. Ținerea evidenței

One Motion Logistics va ține o evidență financiară detaliată și exactă și va institui sisteme corespunzătoare de control intern, pentru certificarea tuturor plăților efectuate. Vom declara și vom păstra evidența scrisă a sumelor și situațiilor care au impus manifestarea unor acte de ospitalitate, sau a cadourilor acceptate și oferite, și înțelegem că toate cadourile și actele de ospitalitate fac obiectul unei evaluări din partea conducerii.

 

 1. Monitorizare și evaluare

Managerul de conformitate al One Motion Logistics este responsabil pentru monitorizarea eficienței acestei politici și va evalua în mod regulat implementarea acesteia. Managerul de conformitate va analiza oportunitatea, adecvarea și eficacitatea politicii.

Sistemele de control intern și procedurile de prevenire a faptelor de mită și corupție fac obiectul unor audituri regulate menite să asigure eficacitatea practică a acestora.

Orice îmbunătățiri necesare vor fi puse în aplicare în cel mai scurt timp posibil. Angajații sunt încurajați să ofere feedback cu privire la această politică, dacă au sugestii privind modul în care ar putea fi îmbunătățită. Orice astfel de feedback va fi transmis managerului de conformitate.

Această politică nu constituie parte integrantă din contractul de muncă al angajaților, One Motion Logistics putând modifica această politică în orice moment, cu scopul de a-i spori eficiența în combaterea mitei și a corupției.

 

    Coming Soon

   

  Politica anti-solicitare

   

  1.  Principii Generale

  One Motion Logistics înțelege și este de acord că orice încercare a unui angajat sau contractant al One Motion Logistics de a determina alți angajați sau contractanți să părăsească organizația Angajatorului, sau orice efort de a interveni în relația dintre One Motion Logistics și ceilalți angajați sau contractanți ai săi, are consecințe prejudiciabile și dăunătoare.

  De asemenea, One Motion Logistics înțelege și este de acord că orice încercare a unui angajat sau contractant al One Motion Logistics de a determina alți angajați sau contractanți ai oricărei alte întreprinderi să părăsească organizația respectivă sau să rezilieze contractul cu aceasta pentru a se alătura One Motion Logistics Ltd ar avea consecințe prejudiciabile și dăunătoare și nu constituie o etică sănătoasă de afaceri, fiind în opoziție cu etosul societății One Motion Logistics.

   

  1. Cui i se aplică această politică?

  Această politică se aplică tuturor persoanelor angajate de One Motion la toate nivelurile, inclusiv angajaților, cadrelor de conducere, lucrătorilor intermediari și ocazionali, precum și contractanților independenți sau oricărei alte persoane asociate cu noi (inclusiv terților), sau oricăreia dintre filialele noastre sau angajații lor.

   

  1.     Responsabilități

  Toți angajații și contractanții One Motion Logistics Ltd sunt de acord că, pe toată durata oricărui contract încheiat cu One Motion Logistics Ltd și pe o perioadă de doi (2) ani de la încetarea acestei durate, Angajatul sau contractantul respectiv va evita în orice fel, în mod direct sau indirect:

  • să determine sau să încerce să determine orice angajat sau contractant al One Motion Logistics să părăsească organizația sau să rezilieze contractul de muncă sau orice alt acord de furnizare de servicii, încheiat cu One Motion Logistics.
  • să intervină în alt mod în, sau să perturbe relația dintre One Motion Logistics Ltd și angajații și contractanții săi;
  • să discute despre oportunități de angajare sau să furnizeze informații despre posturi competitive oricăruia dintre angajații sau contractanții One Motion Logistics; sau
  • să solicite, să atragă sau să recruteze orice angajat sau contractant al One motion Logistics în legătură cu o oportunitate de angajare pe o poziție concurentă cu cea din cadrul One Motion Logistics.

   

  De asemenea, toți angajații și contractanții One Motion Logistics Ltd sunt de acord că, pentru a menține o etică profesională sănătoasă, vor evita, în mod direct sau indirect, pe toată durata oricărui contract sau acord încheiat între persoana sau întreprinderea respectivă și One Motion Logistics:

  • să determine sau să încerce să determine orice angajat sau contractant al unei întreprinderi care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de client similar celui încheiat de One Motion Logistics să părăsească organizația sau să rezilieze contractul de muncă sau orice alt contract sau acord de furnizare de servicii încheiat cu întreprinderea respectivă, cu intenția de a încheia un contract cu sau de a se angaja în cadrul One Motion Logistics;
  • să intervină în alt mod în, sau să perturbe relația dintre orice întreprindere și angajații și contractanții săi.

   

  1. Încălcarea politicii

  Încălcarea prevederilor acestei politici de către orice angajat sau contractant al One Motion Logistics Ltd nu va fi tolerată.

  Orice încălcare a acestei politici va fi gestionată în conformitate cu procedura noastră disciplinară și poate avea drept consecință rezilierea oricărui contract de muncă pentru săvârșirea unei abateri grave, sau rezilierea oricărui contract de furnizare de servicii.

  Politica privind programul de lucru, orele de conducere și salarizarea

   

  1.   Principii Generale

  One Motion Logistics este dedicată asigurării siguranței și bunăstării angajaților, subcontractanților, clienților săi și publicului, precum și siguranței și bunăstării oricăror angajați, contractanți sau terți asociați cu orice clienți ai One Motion Logistics sau oricăror alte persoane sau entități care ar putea intra în legătură cu One Motion Logistics în orice context. Prin urmare, solicităm tuturor persoanelor și întreprinderilor care doresc să colaboreze, să ofere servicii sau să deruleze orice activități cu One Motion Logistics, să acționeze în permanență cu simț de răspundere, să pună în aplicare cele mai bune practici și să își cunoască responsabilitățile individuale în baza legislației Regatului Unit și a prezentei politici.

  One Motion Logistics își propune să sprijine în continuare angajații și contractanții săi în realizarea unui echilibru satisfăcător între muncă și viața personală, oferind flexibilitate, acolo unde este posibil, în ceea ce privește planurile de concediu și regimul de lucru, ceea ce, pe lângă satisfacerea cerințelor legale, urmărește să asigure un echilibru eficient între situația personală și necesitățile comerciale curente ale One Motion Logistics.

   

  1. Cui i se aplică această politică?

  Această politică este împărțită în următoarele secțiuni, care se referă la persoanele angajate de One Motion în calitatea indicată în secțiunea corespunzătoare:

  • Programul de lucru al angajaților
  • Programul de lucru al subcontractanților
  • Orele de conducere

   

  1. Programul de lucru al angajaților

  Toți angajații One Motion Logistics Ltd au o săptămână de lucru cu durata minimă de 40 de ore într-o perioadă de șapte zile, de duminică până sâmbătă, cu excepția pauzelor de masă, și sub rezerva reglementărilor privind timpul de lucru (detaliate mai jos), au obligația de a presta un număr de ore suplimentare, după cum poate fi rezonabil și necesar pentru îndeplinirea efectivă și eficientă a responsabilităților care le revin.

   

  Reglementările privind timpul de lucru

  Reglementările privind timpul de lucru (WTR) limitează numărul orelor care pot fi lucrate de un angajat la o medie de 48 de ore pe săptămână în decursul unei perioade de 17 săptămâni consecutive. One Motion Logistics recunoaște că uneori, în situațiile cu volum de lucru ridicat, angajatul poate desfășura, în mod voluntar, un număr de peste 48 de ore într-o anumită săptămână. Cu toate acestea, se presupune că angajații și managerii administrează volumul de lucru al angajaților, asigurându-se că limita de 48 de ore pe săptămână nu este depășită în mod frecvent.

   

  Orele de lucru suplimentare

  Orele de lucru suplimentare se efectuează atunci când orice angajat (cu normă întreagă, cu normă parțială sau angajat sezonier) trebuie să muncească în plus față de orele de lucru contractate în mod obișnuit.  

  Superiorii direcți vor căuta să se asigure că necesitatea efectuării de ore suplimentare este menținută la un nivel minim prin planificarea volumului de muncă în conformitate cu resursele disponibile și prin sprijinirea personalului în vederea gestionării eficiente a timpului propriu și a propriului volum de muncă.

  Pentru angajații care lucrează pe baza unui contract de anualizare a orelor de lucru, trebuie să existe un acord între angajat și superiorul direct înainte de efectuarea oricăror ore suplimentare, pentru a se stabili dacă acestea sunt incluse în orele anualizate ale angajatului sau constituie ‘ore suplimentare’.

  Majoritatea angajaților sunt eligibili pentru o compensație în cazul în care trebuie să efectueze ore suplimentare. Compensarea personalului eligibil pentru efectuarea de ore suplimentare se va face fie prin intermediul TOIL, fie prin plata orelor suplimentare.

   

  Concediu/Concediul de odihnă

  Toți angajații cu normă întreagă au dreptul la un concediu de odihnă anual plătit de 30 de zile lucrătoare la un an complet lucrat și trebuie să depună toate eforturile pentru a folosi întregul concediu în anul corespunzător. Concediul de odihnă anual va fi calculat în mod proporțional pentru: angajații cu normă parțială (pe baza numărului de ore și/sau numărului de zile lucrate); angajații care au încheiat contracte pe durată determinată (pe baza duratei contractuale respective).

  Toate concediile pentru angajații cu normă parțială sau întreagă și program de lucru comprimat vor fi calculate, înregistrate și planificate pe ore.

   

  Anul de acordare a concediului corespunde anului calendaristic (ian – dec), iar angajații își pot lua un concediu de odihnă de maxim 2 săptămâni consecutive în orice perioadă a anului de acordare a concediului, cu respectarea cerințelor operaționale și sub rezerva aprobării din partea conducerii.

  Toate concediile angajaților trebuie aprobate de către superiorul direct înainte de efectuarea lor și trebuie să fie anunțate cu cât mai mult timp în prealabil. Fiecare cerere de acordare a concediului de odihnă anual trebuie analizată în mod independent cu atenție, iar superiorul direct trebuie să ia în considerare cerințele operaționale înainte de aprobarea unei cereri.

  Angajaților li se recomandă să nu facă planuri de concediu până când cererea de concediu nu le-a fost aprobată.  

   

  În cazul în care un angajat părăsește organizația One Motion Logistics, acesta trebuie să efectueze orice concediu de odihnă anual rămas înainte de plecare. În cazul în care cerințele operaționale nu permit acest lucru, orice zile în plus datorate angajatului respectiv pot fi plătite, cu acordul superiorului direct. În cazul în care angajatul a efectuat mai multe zile de concediu de odihnă anual decât are dreptul în raport cu timpul lucrat până la plecarea din organizație, One Motion Logistics va deduce plata corespunzătoare numărului de zile de concediu efectuate în plus.

   

  Concediu special

  Concediul special cu plată se acordă pentru a permite angajaților să lipsească de la locul de muncă pentru rezolvarea unor angajamente personale care nu sunt prevăzute prin concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului sau de alte concedii familiale.

  Angajatul poate suplimenta concediul special cu concediul de odihnă anual, sub rezerva aprobării din partea conducerii. Pentru informații privind concediul referitor la persoanele aflate în întreținere (concediu fără plată), se va vedea Politica privind Concediul Familial.

  Cererile de concediu special vor fi analizate în același mod ca și celelalte cereri de concediu, fiind acordată atenție specială cerințelor operaționale și necesităților comerciale.

  Tipurile de concedii speciale avute în vedere în această procedură sunt:

  • concediul pentru evenimente familiale deosebite;
  • prezentarea în instanța de judecată (inclusiv îndeplinirea datoriei de jurat);
  • concediul pentru îndeplinirea unui serviciu public;
  • învestire/onoruri și participarea la o petrecere în grădina regală.

   

  Concediu pentru evenimente familiale deosebite

  Deces: Se poate acorda un concediu special cu plată de maxim 5 zile în cazul decesului unei rude apropiate, soț sau partener. Cererea se va transmite superiorului direct, care va stabili durata concediului pentru evenimente familiale deosebite, luând în considerare factori precum: relația persoanei decedate cu angajatul; dacă angajatul are un rol efectiv în desfășurarea evenimentului (de exemplu organizarea înmormântării sau rezolvarea aspectelor financiare); cât de departe trebuie să călătorească angajatul pentru a participa la înmormântare.

  Îngrijirea unei persoane bolnave: În general, concediul special cu plată pentru îngrijirea unei persoane bolnave se acordă numai atunci când: o rudă apropiată este grav bolnavă; sau unui angajat i se recomandă să însoțească un copil sau o rudă apropiată la internarea în spital.

  Concediul special cu plată nu se acordă în situația în care membrii familiei unui angajat, în special copiii mici, suferă de boli comune. În aceste situații, angajații își pot folosi concediul de odihnă anual.

   

  Îndeplinirea datoriei de jurat și alte obligații de prezentare în instanța de judecată

  Va fi aprobat un concediu special cu plată pentru un angajat care a fost convocat pentru îndeplinirea datoriei de jurat. Cu toate acestea, în cazuri excepționale, One Motion Logistics poate solicita unui angajat amânarea îndeplinirii acestei datorii, din cauza unor cerințe operaționale esențiale. Angajații care au obligația de a se prezenta în instanță într-o calitate oficială (de ex. ca martori) vor fi considerați ca având o sarcină oficială și vor primi salariul obișnuit, precum și orice indemnizații de călătorie și diurne.

  Angajații care au obligația de a se prezenta în instanță în orice altă calitate privată își vor putea lua concediul de odihnă anual sau un concediu special fără plată pentru a-și justifica absența.

  În toate situațiile în care se impune prezentarea în instanța de judecată, angajații: își vor informa superiorul direct de îndată ce au primit o notificare de prezentare în instanță; vor menține legătura cu superiorul direct pentru a-l informa despre durata absenței; pot solicita indemnizație de călătorie și diurnă dacă se află într-o calitate oficială. Dacă indemnizațiile respective sunt acordate de instanță sau dacă ridică pretenții privind pierderea venitului, vor despăgubi One Motion Logistics corespunzător cu suma acordată de instanță.

   

  Zile libere pentru îndeplinirea unui serviciu public 

  One Motion Logistics dorește să ofere sprijin angajaților care îndeplinesc obligații de serviciu public și poate acorda, în mod rezonabil, zile de concediu special pentru obligații precum cele de magistrat (de ex. judecător de pace), guvernator al unei instituții de învățământ, membru al unui tribunal ori al unei autorități polițienești sau vizitator oficial al unei închisori.

  Fiecare cerere va fi analizată separat pentru a se stabili dacă poate fi autorizată acordarea zilelor libere și dacă acestea trebuie plătite sau nu. Factorii care vor fi luați în considerare într-o astfel de decizie vor include: durata zilelor de concediu special solicitate; timpul cât angajatul a lipsit deja de la locul de muncă, inclusiv pe baza concediilor speciale, a concediului de odihnă anual și a concediului medical; cerințele operaționale și necesitățile comerciale.

   

  Învestire, onoruri și participarea la o petrecere în grădina regală

  Angajații pot primi zile de concediu special cu plată pentru a participa la o ceremonie de învestire, pentru a primi un premiu sau pentru a participa la o petrecere în grădina regală. Angajații trebuie să își notifice superiorul direct de îndată ce iau cunoștință de premiul sau invitația respectivă.

   

  1. Subcontractanții

  În sensul acestei politici, subcontractantul este orice persoană care nu face parte dintre angajații One Motion Logistics, ci este o întreprindere care furnizează servicii societății One Motion pe baza unui contract sau a unui acord de subcontractare, sau orice membru al personalului unei întreprinderi care furnizează servicii pe baza unui astfel de contract sau acord.

  One Motion acceptă că orice persoană sau întreprindere care furnizează servicii pentru One Motion în calitate de subcontractant este deplin responsabilă pentru gestionarea propriului program de lucru sau pentru gestionarea programului de lucru al personalului care furnizează serviciul. Orice subcontractant care furnizează servicii pentru One Motion trebuie să se asigure că sunt alocate suficiente resurse pentru ca nimeni să nu depășească limitele prevăzute în Reglementările privind timpul de lucru și că se țin evidențe suficiente, care sunt prezentate societății One Motion Logistics la cerere, pentru a se confirma faptul că subcontractantul sau întreprinderea respectivă își respectă responsabilitățile decurgând din reglementările privind timpul de lucru și orele de conducere.

   

  1. Activitățile de conducere auto

  Ca parte a angajamentului său constant de promovare a siguranței și bunăstării Angajațiilor și subcontractanților săi, precum și ale angajaților și clienților clienților săi și publicului, One Motion Logistics Ltd impune tuturor Angajaților, subcontractanților sau personalului subcontractanților obligația de a se asigura că își cunosc în permanență responsabilitățile și că respectă regulamentul intern al Marii Britanii privind durata orelor de conducere auto.

  Potrivit acestui regulament, angajații și subcontractantul trebuie să se asigure că nici ei, nici orice membru al personalului lor:

  • Nu conduc mai mult de 10 ore pe zi în cadrul activității de furnizare a serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd.
  • Nicio persoană nu va rămâne “de serviciu” mai mult de 11 ore pe zi în cadrul activității de furnizare a serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd.
  • Fiecare persoană va face o pauză de cel puțin 30 de minute după o perioadă continuă de 5 ore și 30 de minute de condus, sau o pauză totală de 45 de minute în cadrul oricărei perioade de 8 ore și 30 de minute de condus
  • Fiecare persoană trebuie să respecte o perioadă de repaus de cel puțin 10 ore de la încheierea perioadei de lucru până la începerea perioadei de lucru din următoarea zi lucrătoare, deși această perioadă poate fi redusă la 8,5 ore de 3 ori pe săptămână.
  • Fiecare persoană trebuie să respecte cel puțin o perioadă de repaus de 24 de ore la fiecare interval de 2 săptămâni.
  • Fiecare persoană trebuie să păstreze o evidență corectă a orelor de condus efectuate în cadrul activității de furnizare a serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd, inclusiv detalii privind pauzele zilnice făcute și să prezinte aceste evidențe, la cerere, reprezentantului One Motion Logistics Ltd, pentru a permite One Motion Logistics Ltd să verifice conformitatea cu regulamentul intern al Marii Britanii privind durata orelor de conducere auto.

   

  Pentru informații suplimentare privind regulamentul intern al Marii Britanii privind durata orelor de conducere auto, accesați www.gov.uk/drivers-hours/gb-domestic-rules.

   

  1. Politica de salarizare

  Toate plățile către angajați și subcontractanți se vor efectua în conformitate cu condițiile agreate prin fiecare dintre contractele încheiate între angajați sau subcontractanți și One Motion Logistics Ltd, în vigoare la momentul furnizării serviciilor.

   

  1. Încălcarea politicii

  Nerespectarea de către orice angajat, persoană, întreprindere sau personal, a regulamentului intern al Marii Britanii privind durata orelor de conducere auto, sau a obligației de păstrare a evidențelor corespunzătoare pentru a permite One Motion Logistics Ltd să se asigure că persoanele respective și-au îndeplinit responsabilitățile în baza acestui regulament, poate fi considerată o încălcare majoră a oricărui acord sau contract de muncă, ori acord de subcontractare sau contract de prestări servicii, având în vedere că aceste acțiuni constituie o încălcare gravă a politicii privind sănătatea și securitatea.

  Politica privind testarea consumului de droguri și alcool

   

  1. Principii Generale

  One Motion Logistics Ltd depune eforturi susținute pentru desfășurarea activității sale comerciale cu asigurarea celor mai înalte standarde de sănătate și securitate pentru toți angajații, contractanții și clienții noștri, precum și pentru public. Întrucât activitatea noastră principală se bazează pe transportul rutier, recunoaștem faptul că putem contribui la crearea unui mediu de lucru sigur, sănătos și productiv prin adoptarea unei politici de zero toleranță privind consumul de alcool și substanțe ilegale la locul de muncă, precum și la prevenirea problemelor legate de droguri și alcool prin sporirea gradului de sensibilizare, prin identificarea problemelor încă din cele mai incipiente stadii și prin acordarea de sprijin persoanelor cu probleme.

  Politica noastră urmărește să asigure faptul că nicio persoană aflată sub influența alcoolului sau a substanțelor ilegale nu furnizează servicii pentru One Motion și nu conduce un autovehicul în numele One Motion.

   

  1. Cui i se aplică această politică?

  Această politică se aplică tuturor angajaților noștri, precum și subcontractanților (inclusiv lucrătorilor intermediari și independenți), consultanților și angajaților altor organizații, atunci când desfășoară activități la sediile noastre sau la sediile clienților noștri în numele nostru. 

   

  1. Testarea noilor angajați/contractanți

  Înainte ca o persoană să poată furniza sau asigura orice servicii pentru One Motion Logistics Ltd, în orice context, în calitate de angajat, subcontractant sau personal al subcontractantului, se va efectua un test de depistare a drogurilor și alcoolului și se va prezenta rezultatul negativ.

   

  1. Testare aleatorie

  Pe toată perioada derulării contractului de servicii sau de muncă încheiat cu One Motion Logistics Ltd, fiecare persoană are obligația continuă de a consimți la efectuarea testelor aleatorii de depistare a drogurilor și alcoolului în scopul verificării conformității cu această politică, la solicitarea unui reprezentant al One Motion Logistics Ltd sau a unui reprezentant al clientului nostru la sediul căruia sunt furnizate sau asigurate serviciile.

   

  1. Procesul de testare

  Toate testele de depistare efectuate asupra unei persoane pe baza acestei politici vor fi realizate pe cheltuiala One Motion de către un toxicolog independent, calificat și autorizat corespunzător, în numele terțului desemnat fie de One Motion Logistics Ltd, fie de un client al One Motion Logistics Ltd, pentru realizarea respectivelor teste de depistare.

  Rezultatele tuturor testelor de depistare sunt puse la dispoziția subiectului testat după ce au fost comunicate One Motion Logistics Ltd.

   

  1. Testele al căror rezultat nu este negativ

  În cazul în care rezultatul oricărui test de depistare efectuat ‘nu este negativ’, se va lua imediat măsura suspendării atribuțiilor angajatului pe durata efectuării unei investigații, în conformitate cu procedura noastră disciplinară.

   

  În cazul în care rezultatul oricărui test de depistare efectuat ‘nu este negativ’, orice contractant va avea obligația de a rambursa societății One Motion Logistics Ltd costul testului de depistare, orice acord sau contract de prestări servicii fiind imediat reziliat.

   

  1. Dreptul la contestație

  Subiectul testat va avea dreptul de a face o contestație, caz în care, în ipoteza că echipamentele de testare din dotare ar putea fi necorespunzătoare calitativ, vor fi trimise mostre către un Laborator aprobat. Costurile suplimentare/penalizările vor fi suportate în funcție de rezultat.

  Politica privind sănătatea și securitatea

   

  1. Principii Generale

  One Motion Logistics Ltd tratează cu multă seriozitate aspectele privind sănătatea și securitatea și se angajează să protejeze sănătatea și securitatea personalului și a contractanților săi, precum și a tuturor celor afectați de activitățile sale comerciale și a tuturor celor care îi vizitează sediul. Această politică își propune să asigure realizarea obiectivului de mai sus prin identificarea clară a persoanelor responsabile pentru aspectele de sănătate și securitate, precum și prin stabilirea responsabilităților acestora.

   

  1.       Cui i se aplică această politică

  Această politică se aplică tuturor angajaților, contractanților, agenților sau persoanelor care furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd, elementele specifice ale acestei politici, precum și responsabilitățile care revin diferitelor părți, fiind detaliate în cuprinsul politicii.

   

  1.        Responsabilitățile noastre

  One Motion Logistics Ltd înțelege că are obligația de a depune în permanență toate diligențele pentru a asigura sănătatea și securitatea personalului său, a clienților, a personalului clienților, a contractanților săi și a oricărei persoane afectate de activitățile sale comerciale, precum și a publicului larg. One Motion Logistics înțelege că are cel puțin următoarele responsabilități:

   

  • Adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a proteja sănătatea și securitatea angajaților și contractanților săi, a persoanelor afectate de activitățile sale comerciale, precum și a oricăror persoane care îi vizitează sediul;
  • Identificarea riscurilor de sănătate și securitate și adoptarea unor măsuri pentru gestionarea și depășirea lor;
  • Asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos pentru angajați la sediul său sau la locul de desfășurare a activității, inclusiv în cazul unei situații de urgență;
  • Furnizarea de informații și instrucțiuni corespunzătoare și asigurarea unor sesiuni de instruire care să permită tuturor angajaților sau contractanților săi să își îndeplinească atribuțiile în condiții de siguranță pentru a evita pericolele, riscurile inutile și pentru a aduce o contribuție pozitivă în ceea ce privește sănătatea și securitatea proprie la locul de muncă.
  • Dacă este cazul, asigurarea unor sesiuni de instruire corespunzătoare privind aspectele de sănătate și securitate specifice pentru funcțiile și atribuțiile persoanelor în cauză.
  • Promovarea comunicării și consultării eficiente dintre One Motion logistics Ltd și personalul sau contractanții săi privind aspectele de sănătate și securitate
  • Monitorizarea și evaluarea regulată a modului de gestionare a aspectelor de sănătate și securitate la locul de muncă, efectuarea oricăror schimbări necesare și comunicarea lor către persoanele afectate de schimbările respective.

   

  Responsabilitatea generală privind aspectele de Sănătate și Securitate a fost atribuită D-lui Liam Abdullah, care este responsabil pentru aspectele curente de sănătate și securitate.

   

  1. Responsabilitățile dumneavoastră

  Personalul, angajații sau orice persoană angajată de One Motion Logistics Ltd înțelege că trebuie să manifeste grijă rezonabilă privind propria sănătate și securitate, precum și sănătatea și securitatea altor persoane care ar putea fi afectate de acțiunile și omisiunile lor, având cel puțin următoarele responsabilități:

   

  • Să coopereze cu One Motion Logistics Ltd pentru a permite respectarea generală a atribuțiilor și cerințelor de sănătate și securitate.
  • Să acorde cu precădere importanță aspectelor de sănătate și securitate și să își asume personal responsabilitatea pentru acțiunile proprii și pentru orice implicații privind sănătatea și securitatea rezultând din acțiunile sau omisiunile sale;
  • Să respecte toate instrucțiunile sau regulile privind sănătatea și securitatea aplicabile la nivel intern în locul în care își desfășoară activitatea, inclusiv instrucțiunile privind folosirea echipamentelor în condiții de siguranță.
  • În cazul în care își desfășoară activitatea în alt loc decât la sediul One Motion Logistics, să se familiarizeze cu toate cerințele specifice privind sănătatea și securitatea aplicabile la locul respectiv, precum și cu persoana responsabilă pentru sănătate și securitate de la locul sau sediul respectiv.
  • Să raporteze prompt persoanei responsabile pentru sănătate și securitate de la locul respectiv, orice suspiciuni privind probleme de sănătate și securitate, inclusiv orice potențiale pericole, riscuri sau anomalii de funcționare ale echipamentelor, indiferent dacă acestea par a fi minore sau nesemnificative.
  • Să raporteze prompt persoanei responsabile pentru sănătate și securitate de la locul respectiv sau persoanei care îndeplinește un rol similar, orice accident, incident sau eveniment la limita de producere a unui accident, indiferent dacă acesta se soldează sau nu cu rănirea uneia sau mai multor persoane.

   

  Orice contractanți sau terți care furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd, în calitate de persoane fizice sau juridice, înțeleg, de asemenea, că au obligația de a se asigura că atât ei, cât și personalul sau reprezentanții lor, își asumă responsabilitatea pentru acțiunile proprii și pentru orice implicații privind sănătatea și securitatea rezultând din activitatea de furnizare de servicii pentru One Motion Logistics Ltd.

  One Motion Logistics Ltd înțelege că toți acești contractanți și întreprinderile respective au următoarele responsabilități:

   

  • Să coopereze în permanență cu One Motion Logistics Ltd și cu personalul său pentru a permite respectarea generală a atribuțiilor și cerințelor de sănătate și securitate.
  • Să pună la dispoziția personalului lor și să se asigure că personalul lor este în permanență în posesia echipamentului individual de protecție (PPE) necesar pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în condiții de siguranță. Deși această condiție poate varia de la un loc la altul, va exista în permanență un echipament individual de protecție minim, constând din:
   • Vestă sau jachetă cu vizibilitate mare
   • Încălțăminte de securitate
  • Să își asume personal responsabilitatea pentru acțiunile proprii și pentru orice implicații privind sănătatea și securitatea rezultând din acțiunile sau omisiunile lor sau ale angajaților sau personalului lor.
  • Să respecte în permanență toate instrucțiunile sau regulile privind sănătatea și securitatea aplicabile la nivel intern în locul în care aceștia sau personalul lor furnizează serviciile, inclusiv instrucțiunile privind folosirea echipamentelor în condiții de siguranță și orice politici de siguranță specifice aplicabile la locul respectiv.
  • Să se familiarizeze cu toate cerințele specifice privind sănătatea și securitatea aplicabile la locul respectiv, precum și cu persoana responsabilă pentru sănătate și securitate de la locul sau sediul respectiv, întrucât aceasta ar putea să nu fie un angajat al One Motion.
  • Să raporteze prompt persoanei responsabile pentru sănătate și securitate de la locul respectiv, orice suspiciuni privind probleme de sănătate și securitate, inclusiv orice potențiale pericole, riscuri sau anomalii de funcționare ale echipamentelor, indiferent dacă acestea par a fi minore sau nesemnificative.
  • Să raporteze prompt persoanei responsabile pentru sănătate și securitate de la locul respectiv sau persoanei care îndeplinește un rol similar, orice accident, incident sau eveniment la limita de producere a unui accident, indiferent dacă acesta se soldează sau nu cu rănirea uneia sau mai multor persoane.
  • Să participe, pe proprie cheltuială, la orice cursuri de instruire sau programe educaționale similare care ar putea fi cerute de One Motion Logistics sau de clienții săi pentru a asigura familiarizarea contractantului, a întreprinderii sau a personalului acesteia cu o anumită activitate și cu implicațiile sale din punct de vedere al sănătății și securității, inclusiv cu utilizarea corectă în condiții de siguranță a oricărui echipament asociat activității respective.

   

  1. Evaluarea riscurilor 

  Evaluarea riscurilor înseamnă analizarea atentă a elementelor de la locul de muncă susceptibile de a răni una sau mai multe persoane. One Motion va evalua în mod continuu orice riscuri pentru angajații, contractanții sau clienții săi, precum și pentru orice persoane afectate de activitățile sale comerciale, rezultând din activitățile curente desfășurate de personalul și contractanții săi și, dacă este nevoie, va introduce măsuri, practici sau proceduri pentru controlul și reducerea acestor riscuri, iar ori de câte ori va fi posibil, va asigura sesiuni de instruire sau sprijin educațional pentru angajații sau contractanții săi o dată cu introducerea măsurilor respective.

   

  1. Manipulare manuală

  Ori de câte ori va fi posibil, One Motion Logistics Ltd va evita necesitatea manipulării manuale, însă înțelege că activitatea sa este de așa natură încât manipularea manuală este inevitabilă, într-o oarecare măsură, în cadrul anumitor operațiuni alocate angajaților sau contractanților săi, prin urmare, acolo unde este cazul, One Motion Logistics Ltd va oferi orientare corespunzătoare sau instructaj privind manipularea manuală (de exemplu în ceea ce privește ridicarea sau transportul obiectelor grele).

   

  1. Subcontractanți

  One Motion Logistics Ltd colaborează cu o serie de subcontractanți în derularea zilnică a activităților sale comerciale și înțelege că are, față de subcontractanți, responsabilitatea de a se asigura că sunt luate toate precauțiile rezonabile pentru a reduce orice riscuri privind activitatea de furnizare a serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd desfășurată de subcontractanți sau de personalul lor.

  În cazul în care un subcontractant sau personalul său furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd într-o locație care nu este deținută sau operată de One Motion Logistics Ltd, ne vom asigura că informațiile privind persoana sau persoanele responsabile pentru aspectele de sănătate și securitate de la locul furnizării serviciilor sunt comunicate subcontractantului, iar în cazul în care activitățile derulate la locația respectivă necesită parcurgerea unui program sau a unui curs de inițiere sau familiarizare cu locul respectiv, One Motion Logistics Ltd se va asigura că subcontractantul urmează respectivul curs sau program de instruire înainte de a începe furnizarea serviciilor.

   

  Subcontractantul înțelege că, în calitate de entitate comercială independentă care furnizează servicii pentru One Motion Logistics, are responsabilitatea de a asigura sănătatea și securitatea personalului său, a personalului One Motion Logistics Ltd, a clienților săi și a oricăror persoane afectate de activitățile sale comerciale. One Motion Logistics Ltd impune subcontractantului sau organizației sale următoarele cerințe minime:

  • Să fie un furnizor de servicii cu experiență și, prin urmare, să înțeleagă orice riscuri asociate și să depună toate diligențele pentru minimizarea lor.
  • Să manifeste în permanență bună credință și să nu acționeze contrar politicii One Motion Logistics Ltd sau, dacă este cazul, politicii clienților săi privind sănătatea și securitatea.
  • Dacă este cazul, să parcurgă, pe proprie cheltuială, orice program de instruire sau educare în materie de sănătate și securitate, conform cerințelor One Motion Logistics Ltd sau ale clienților săi, înainte de a începe furnizarea serviciilor
  • Să efectueze propria evaluare a riscurilor, suplimentar față de orice evaluare efectuată de One Motion Logistic Ltd, în legătură cu orice activități care sunt în sarcina subcontractantului, în cazul în care One Motion Logistics, clienții săi sau subcontractantul identifică un risc pentru orice persoane asociate cu activitatea respectivă sau pentru public.
  • În cazul unui accident, incident sau eveniment periculos în care este implicat subcontractantul, să raporteze prompt orice astfel de incident reprezentantului local al One Motion Logistics Ltd și să prezinte un raport RIDDOR conform legii.

   

  1. Încălcarea politicii

  Orice angajat, contractant, întreprindere sau personalul acesteia care nu respectă prezenta politică va face obiectul unor acțiuni disciplinare, astfel cum se stipulează în contractul de muncă sau în contractul de prestări servicii în vigoare în prezent, care pot include rezilierea oricărui astfel de contract, cu efect imediat.

  Politica privind siguranța și securitatea autovehiculelor, precum și echipamentele de siguranță ale acestora

   

  1. Principii Generale

  One Motion Logistics Ltd se angajează să asigure faptul că atât flota societății noastre, cât și autovehiculele deținute și utilizate de angajații, contractanții sau agenții noștri, sunt cât mai sigure posibil. Această politică are în vedere să asigure faptul că cerințele referitoare la echipamentul de siguranță al autovehiculelor sunt documentate și gestionate în mod consecvent, astfel încât să putem îmbunătăți nivelul nostru de siguranță în ceea ce privește riscul rutier profesional. Asigurarea faptului că cele mai potrivite echipamente de siguranță sunt montate pe toate autovehiculele este răspunderea comună a conducerii superioare, a departamentului de operațiuni, a șoferilor și proprietarilor autovehiculelor folosite în furnizarea serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd.

  Șoferul fiecărui autovehicul are un rol esențial în furnizarea de feedback pentru a asigura faptul că este instalat cel mai potrivit echipament și că orice defecte sunt raportate de îndată ce apar.

   

  1.       Cui i se aplică această politică

  Această politică se aplică tuturor angajaților, contractanților, agenților sau persoanelor care asigură servicii pentru One Motion Logistics și care sunt responsabile pentru orice aspect legat de procurarea, dotarea, întreținerea și utilizarea unui vehicul și echipamentului de siguranță al acestuia.

   

  1.       Responsabilitățile noastre

  One Motion Logistics Ltd va depune eforturi pentru a se asigura că orice persoană care folosește un vehicul rutier, în orice context, în activitatea de furnizare a serviciilor pentru One Motion, îndeplinește următoarele condiții:

  • Are și va continua să aibă un permis de conducere valabil, eliberat cel puțin pentru clasa de autovehicule folosite, iar dacă este cazul, permisul respectiv va fi controlat printr-o verificare periodică (cel puțin o dată la 6 luni) referitoare la statutul permisului auto, folosindu-se serviciul online de verificare pus la dispoziție de Agenția de licențiere a șoferilor și autovehiculelor (DVLA) din Regatul Unit.
  • Pe permisul său de conducere nu figurează mai mult de 6 (șase) puncte de penalizare.
  • Este instruit privind folosirea oricărui echipament de siguranță sau echipament auxiliar cu care este prevăzut autovehiculul, înainte de prima utilizare a autovehiculului.
  • Înțelege procesul de verificare a echipamentului de siguranță al autovehiculului.
  • Înțelege procesul de efectuare a verificării vizuale zilnice din exterior a autovehiculului
  • Înțelege procesul de raportare a oricăror defecte ale autovehiculului sau ale echipamentului acestuia.

   

  De asemenea, ne vom asigura că orice autovehicul deținut de One Motion Logistics Ltd și încredințat oricărei părți în scopul furnizării unor servicii pentru One Motion Logistics Ltd, în orice context, va avea cel puțin următorul echipament de siguranță, dacă acesta nu va face parte din dotarea standard a autovehiculului asigurată de producător:

  • Stingător de incendiu 5KG
  • Trusă de prim ajutor
  • Triunghi reflectorizant/de avertizare
  • Jachetă cu vizibilitate mare
  • Lanternă de urgență

   

  1. Responsabilitățile dumneavoastră

  Ca persoană care folosește un autovehicul rutier în activitatea de furnizare de servicii pentru One Motion, indiferent de cine este proprietarul autovehiculului, înțelegeți că aveți responsabilitatea de a vă asigura că autovehiculul este prevăzut cel puțin cu următoarele echipamente de siguranță:

  • Stingător de incendiu 5KG
  • Trusă de prim ajutor
  • Triunghi reflectorizant/de avertizare
  • Jachetă cu vizibilitate mare
  • Lanternă de urgență

  În cazul în care autovehiculul nu este prevăzut cu niciunul dintre aceste echipamente sau aveți cunoștință de o defecțiune a unui echipament, înțelegeți că acest lucru trebuie raportat imediat proprietarului/Operatorului autovehiculului și că orice echipament lipsă sau cu defecțiuni trebuie înlocuit într-un interval de 48 de ore de la raportarea defecțiunii sau a echipamentului lipsă.

   

  1. Securitatea autovehiculelor

  Securitatea oricărui autovehicul folosit în activitatea de furnizare de servicii pentru One Motion Logistics, precum și elementele autovehiculului, reprezintă aspecte de importanță majoră, prin urmare înțelegeți necesitatea ca autovehiculul să fie în permanență încuiat atunci când este lăsat nesupravegheat și că se va folosi în permanență un portchei de securitate sau un alt dispozitiv de siguranță pentru chei în timpul furnizării serviciilor.

  De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că, deși securitatea autovehiculului are o importanță majoră, aceasta nu prevalează asupra siguranței și securității oricărui șofer, utilizator sau pasager al autovehiculului, ori asupra siguranței și securității publice.

  Procedura de raportare a accidentelor sau incidentelor rutiere

   

  1. Principii Generale

  Având în vedere că la baza activității comerciale a societății One Motion Logistics se află transportul rutier, One Motion înțelege că, deși facem toate eforturile pentru instruirea persoanelor care folosesc autovehicule pentru sau în numele One Motion Logistics să adopte cele mai bune practici, inclusiv tehnici de conducere defensivă, în cadrul acestei activități există un risc mai mare, din punct de vedere statistic, ca autovehiculele conduse de angajații sau subcontractanții One Motion Logistics Ltd să fie implicate în accidente sau incidente de trafic rutier, decât în cazul altor autovehicule prezente pe șosea, prin urmare, toate persoanele care au obligația sau doresc să folosească un autovehicul rutier pentru furnizarea sau asigurarea de servicii pentru One Motion Logistics Ltd trebuie să citească, să înțeleagă și să se familiarizeze cu procedura noastră de raportare a accidentelor rutiere pentru a se asigura că, în cazul unui accident sau incident, își cunosc responsabilitățile atât față de One Motion Logistics, cât și față de alți participanți la trafic și față de publicul larg.

   

  1. Cui i se aplică această politică?

  Oricărei persoane care folosește un autovehicul rutier, inclusiv un autoturism, o furgonetă, un autovehicul comercial sau o motocicletă comercială pentru furnizarea sau asigurarea de servicii pentru One Motion, indiferent de context.

   

  1. Dacă sunteți implicat într-un accident

  În cazul în care sunteți implicat într-un accident sau într-o coliziune de trafic rutier, prima dvs. obligație este față de siguranța și sănătatea dumneavoastră și a persoanelor din jurul dumneavoastră. Dacă considerați că este necesar sau credeți că una sau mai multe persoane sunt rănite, se află în pericol sau există posibilitatea rănirii, trebuie să sunați imediat la 999 și să solicitați asistență din partea serviciilor de urgență corespunzătoare.

   

  După ce ați stabilit că nicio persoană nu este rănită și că nu mai există vreun alt risc de rănire sau vreun pericol, aveți obligația să faceți următoarele:

  • Nu recunoașteți și nu speculați nimic, cu niciun terț implicat, în legătură cu vina pentru accident sau incident
  • Înregistrați detaliile privind orice terț implicat direct în accident sau incident. Dacă este cazul, aceste detalii vor include cel puțin următoarele:
   • Numele complet
   • Adresa de domiciliu
   • Numărul de telefon apelabil în timpul zilei
   • Numărul de telefon apelabil seara
   • Marca autovehiculului
   • Modelul autovehiculului
   • Numărul de înmatriculare al autovehiculului

   

  • Fotografiați toate autovehiculele implicate în accident sau incident, configurația drumurilor din zona accidentului, precum și orice amenajare rutieră sau proprietate avariată în urma accidentului.
  • Furnizați oricărui terț detaliile solicitate în mod rezonabil, iar în cazul în care detaliile respective nu sunt disponibile la momentul accidentului, furnizați informații de contact corecte pentru obținerea acelor detalii.
  • Înregistrați următoarele detalii ale oricărui martor la accident sau incident:
   • Numele complet
   • Adresa de domiciliu
   • Numărul de telefon apelabil în timpul zilei

   

   

  1. Raportarea unui accident

  Ori de câte ori este posibil, accidentele sau incidentele de trafic rutier vor fi raportate verbal cât mai repede posibil la numărul nostru de telefon dedicat, respectiv 07939288149.

  Detaliile complete ale accidentului, împreună cu informațiile înregistrate în legătură cu accidentul sau incidentul, vor fi transmise prin intermediul formularului nostru online de raportare a accidentelor, disponibil la adresa www.onemotion.co.uk. În cazul în care accesul la formularul online de raportare nu este disponibil, detaliile vor fi consemnate în formularul pe suport de hârtie care se află în fiecare dintre autovehiculele puse la dispoziție de One Motion, iar acest formular va fi predat unui cadru de conducere al One Motion Logistics Ltd cât mai curând posibil.

   

  1. După producerea unui accident

  După producerea unui accident sau incident de trafic rutier, vă rugăm să nu încercați să luați legătura cu niciun terț sau martor implicat în incident. Dacă sunteți contactat de oricare dintre aceste părți, vă rugăm să îi îndrumați direct către personalul One Motion Logistics Ltd.

  În niciun caz nu veți accepta, discuta sau participa la discuții referitoare la orice plată, despăgubire sau remunerație pentru daune, pierderi sau rănire suferită de sau din cauza oricărui terț implicat în accident. Vă rugăm să raportați imediat orice astfel de contact personalului superior al One Motion Logistics Ltd.

   

  Prevederi referitoare la sarcină

   

  1. Principii Generale

  One Motion Logistics înțelege că unele dintre activitățile care le revin angajațiilor, personalului, contractanților sau agenților săi pot fi foarte solicitante din punct de vedere fizic și, pentru a efectua și finaliza aceste activități fără riscul rănirii sau al îmbolnăvirii, este nevoie ca persoanele care le îndeplinesc să aibă o anumită condiție fizică.

  One Motion Logistics depune toate eforturile pentru a monitoriza, controla și reduce în mod continuu riscurile din mediul de lucru și înțelege că, dacă o femeie care îndeplinește activități solicitante din punct de vedere fizic pentru sau în numele One Motion Logistics Ltd rămâne gravidă, acest lucru poate constitui un risc crescut de rănire sau îmbolnăvire, în afara sferei normale de aplicare a riscului evaluat de One Motion Logistics Ltd și, prin urmare, pot fi necesare prevederi speciale pentru aceste persoane, care să le permită să continue furnizarea serviciilor pentru One Motion Logistics în toată această perioadă.

   

  1. Cui i se aplică această politică?

  Această politică urmărește să asigure prevederi pentru proaspetele sau viitoarele mămici care furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd.

  O proaspătă sau viitoare mămică este definită ca o femeie care în prezent este gravidă, care a născut în ultimele 6 luni sau care în prezent alăptează.

   

  1. Obiectivul nostru

  Pentru a permite proaspetelor sau viitoarelor mămici să continue să furnizeze servicii pentru One Motion Logistics Ltd în timp ce rămân la adăpost de pericol la locul de muncă, One Motion Logistics va lua măsuri pentru efectuarea de analize regulate ale riscurilor pe care le prezintă activitățile de lucru pentru proaspetele sau viitoarele mămici și, acolo unde este posibil, va introduce măsuri de control pentru reducerea acestor riscuri.

  Acestea vor include:

  • Stabilirea de întâlniri regulate cu orice viitoare mămici, la intervale de maxim 4 săptămâni, pentru a permite să fie exprimate orice motive de îngrijorare sau sugestii.
  • Efectuarea de evaluări regulate ale riscurilor raportate la viitoarele mămici, pe toată perioada sarcinii și la revenirea acestora la lucru în perioada de lăuzie.
  • Contactarea în mod direct a clienților noștri pentru a le solicita îndeplinirea oricăror prevederi speciale care pot fi cerute sau necesare la locul în care viitoarea mămică își desfășoară activitatea.
  • Acolo unde este posibil, asigurarea unui program de lucru alternativ sau a unor activități alternative pentru viitoarele mămici, dacă acestea pot determina un risc mai scăzut pentru sănătatea și siguranța viitoarelor mămici.
  • Identificarea oricăror riscuri specifice pentru viitoarele mămici și, acolo unde este posibil, adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru înlăturarea sau reducerea acelor riscuri.

   Prevederi referitoare la egalitatea de șanse

    

   1. Principii Generale

   One Motion Logistics Ltd este o organizație care promovează egalitatea de șanse, urmărind să colaboreze cu persoane din toate categoriile sociale. Prin urmare, nu tolerăm nicio formă de discriminare, agresiune de tip bullying sau favoritism pe baza religiei, orientării sexuale sau handicapului unei persoane.

   În mod similar, One Motion Logistics Ltd va încerca să ia măsuri, acolo unde este posibil, pentru a se asigura că personalul, agenții sau contractanții săi pot continua furnizarea serviciilor pentru One Motion Logistics în cazurile în care situația personală a acestora i-ar putea împiedica să furnizeze serviciile în modul în care sau la momentul la care acestea ar fi în mod obișnuit furnizate.

    

   1. Cui i se aplică această politică?

   Oricărei persoane care furnizează servicii pentru One Motion Logistics Ltd în calitate de angajat, contractant independent sau agent.

    

   1. Obiectivul nostru

   Obiectivul nostru este să colaborăm cu și să luăm măsuri, ori de câte ori este posibil, pentru toate persoanele care ar putea avea nevoie de o ajustare a disponibilității lor normale de lucru sau a capacității lor de a-și îndeplini activitățile obișnuite ca urmare a:

    

   • Necesității de a respecta o perioadă sau o slujbă religioasă.
   • Unei boli de durată, unei probleme de sănătate sau a unui handicap, nou sau existent.
   • Apariției unei sarcini sau a unei nașteri recente.

    

   Orice persoană care consideră că ar avea nevoie să discute despre acordarea unor condiții speciale ca urmare a oricărei schimbări sau a unei situații personale de durată, chiar dacă aceasta nu este prevăzută în prezenta politică, este rugată să discute inițial problema respectivă cu reprezentantul sau persoana de contact One Motion Logistics la nivel local, cât mai curând posibil, iar aceasta o va consilia cu privire la pașii de urmat sau, dacă nu poate asigura condiții suficiente, se va asigura că solicitarea sau cerințele dumneavoastră sunt transmise conducerii superioare a One Motion Logistics Ltd. 

   Programul de învățare și dezvoltare

    

   1. Programul de inițiere

   Înainte de a presta sau furniza orice servicii pentru One Motion Logistics Ltd, toți angajații, subcontractanți sau agenții vor avea obligația de a parcurge un program One Motion de instruire de bază care va asigura că sunt familiarizați cu și că au capacitatea de a îndeplini activitățile care le revin în condiții de siguranță, cu competență și profesionalism și, de asemenea, că înțeleg etosul societății noastre.

    

   Programul de instruire specific pe care aveți obligația să îl parcurgeți variază în funcție de rolul sau responsabilitatea care vă revine. Cu toate acestea, instruirea dumneavoastră va include, dar nu se va limita la următoarele (integral sau parțial):

    

   • Test sau chestionar scris
   • Evaluarea capacității de conducere a autovehiculelor rutiere pe drumuri publice
   • Test sau chestionar scris privind siguranța rutieră
   • Evaluarea capacității de manipulare manuală
   • Inițiere privind condițiile specifice locului de desfășurare a activității
   • Curs privind siguranța generală a locului de desfășurare a activității

    

   În cazul în care serviciile sunt asigurate și la o locație deținută sau operată de un client al One Motion sau de orice terț, este posibil să aveți obligația de a parcurge, de asemenea, un program de instruire specifică privind siguranța locației respective, împreună cu clientul One Motion sau cu orice terț autorizat însărcinat cu asigurarea respectivului program de instruire.

    

   1. Dezvoltare continuă

   Natura serviciilor asigurate implică faptul că, la anumite intervale de timp, One Motion trebuie să vă solicite să parcurgeți sau să participați la un nou program de instruire sau de reactivare a cunoștințelor, pentru a se asigura că sunteți la curent cu ultimele evoluții și că vă cunoașteți în permanență responsabilitățile.

   Ca o condiție minimă, cerem tuturor angajaților și contractanților activi să parcurgă un program de reactivare a cunoștințelor de bază adaptat rolului lor după fiecare perioadă de maxim 6 luni.  

    

   1. Instruire specifică locației sau locului de desfășurare a activității

   Având în vedere natura activității One Motion Logistics, atribuțiile îndeplinite de angajați, de subcontractanți sau de agenți vor fi variate și se vor desfășura în diferite locații deținute sau operate de clienții One Motion Logistics Ltd. Având în vedere varietatea acestor locații și a activităților care trebuie desfășurate în acestea, la anumite intervale de timp vi se va solicita și veți fi de acord, dacă va fi necesar, să parcurgeți un curs sau o sesiune de instruire specifică locației respective, asigurată fie de One Motion Logistics Ltd, fie de un reprezentant calificat și autorizat corespunzător al clientului One Motion Logistics. Aceasta va include, dar nu se va limita la:

    

   • Instructaj de familiarizare specifică locației
   • Evaluarea riscurilor specifice locației
   • Test sau chestionar privind percepția pericolului
   • Instructaj privind manipularea manuală

    

   Sunteți de acord că, dacă va fi necesar, veți parcurge sau veți participa la orice program necesar de instruire impus fie de One Motion Logistics Ltd, fie de clienții săi, pentru a putea inițial să primiți acces la locația clientului nostru, și ulterior, veți parcurge sau veți participa la orice program constant sau de reactivare a cunoștințelor, pentru a vă menține accesul la locația respectivă.

    

   Copiile atestatelor individuale de parcurgere a acestor programe, deținute de One Motion Logistics Ltd, pot fi prezentate la cerere.

    

   Politica privind eliminarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și donațiile

    

   1. Principii Generale

   One Motion Logistics recunoaște că activitățile sale se bazează în principal pe folosirea echipamentelor de tehnologia informației (IT) și că nevoia permanentă de înlocuire a acestor echipamente presupune faptul că eliminarea echipamentelor IT depășite, în surplus sau redundante trebuie să se realizeze conform legii și, acolo unde este posibil, în condiții de sustenabilitate a mediului și în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

    

   1. Ce aspecte sunt acoperite de această politică?

   Echipamentele de tehnologia informației (IT) sau de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) folosite de societate și, prin urmare, care fac obiectul acestei politici, pot include:

   • Computere (de birou/desktop-uri sau laptop-uri)
   • Telefoane, atât mobile, cât și fixe
   • Tablete
   • Dispozitive de stocare digitală
   • Televizoare, monitoare sau proiectoare
   • Imprimante și scanere
   • Servere
   • Aparate fax

   precum și orice accesorii sau echipamente direct asociate cu oricare dintre echipamentele de mai sus.

    

   One Motion recunoaște că eliminarea acestor echipamente poate pune probleme din cauză că:

   • Echipamentele pot conține date sau informații sensibile care trebuie protejate.
   • Echipamentele pot reprezenta active cu o anumită valoare.
   • Echipamentele pot fi reutilizate sau reciclate
   • Echipamentele trebuie să fie eliminate în condiții de siguranță și conform legii.

    

   1. Responsabilitățile noastre

   Noi, cei din cadrul One Motion Logistics, considerăm că avem responsabilitatea de a ne asigura că, ori de câte ori este posibil, orice echipamente sau active care nu mai sunt folosite în activitatea noastră vor fi eliminate în condiții de sustenabilitate a mediului. Astfel, orice echipamente care considerăm că sunt încă utilizabile, în stare de funcționare sau reciclabile, vor fi donate, acolo unde este posibil, unei asociații caritabile înregistrate care fie va reorienta echipamentul respectiv, fie îl va recicla, în beneficiul celor mai puțin favorizați.

   În prezent, asociațiile caritabile unde pot fi donate echipamente sunt:

   • The Turing Trust
   • WEEE Charity

    

   Înainte de donarea sau eliminarea oricăror active, One Motion se va asigura că datele sensibile care ar putea fi stocate pe acestea vor fi șterse în condiții de securitate și că, în consecință, toate datele rămase vor fi considerate imposibil de citit sau irecuperabile și, de asemenea, ne vom asigura că toate organizațiile cărora le vom dona orice active vor avea în vigoare o politică de distrugere a datelor care respectă cel puțin legislația aplicabilă a Regatului Unit și legea privind protecția datelor din 2018.

    

   În cazul în care datele sensibile care sunt stocate pe un echipament nu pot fi șterse integral în condiții de securitate, echipamentul sau activul respectiv va fi distrus fizic, în conformitate cu angajamentul nostru privind eliminarea deșeurilor asumat mai jos.

    

   1. Eliminarea deșeurilor

   În cazul echipamentelor considerate improprii pentru a fi donate, noi, cei din cadrul One Motion Logistics, ne asumăm responsabilitatea privind ștergerea corespunzătoare a tuturor datelor stocate în echipamente, acolo unde este posibil, și privind eliminarea și distrugerea echipamentelor în conformitate cu prevederile directivei referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

   Activele defecte sau deteriorate, considerate improprii pentru a fi donate, vor fi astfel eliminate prin sistemul municipal de gestionare a deșeurilor electrice sau prin furnizorul de echipamente electrice al producătorului sau un furnizor echivalent.

   Monitoarele de calculator, imprimantele, scanerele, aparatele fax și alte echipamente IT pot fi calificate drept deșeuri periculoase, prin urmare, ele nu vor fi niciodată eliminate prin sistemele generale de eliminare a deșeurilor.

   Consimțământ privind efectuarea testelor de depistare a drogurilor și alcoolului

    

   Această declarație este valabilă pentru toți angajații și contractanții independenți de servicii care colaborează cu și/sau sunt folosiți de One Motion Logistics Ltd pentru sau în numele unui terț.

    

   Procesul de integrare a candidaților

    

   Înainte ca orice Partener de livrări să poată completa procesul de integrare și să participe la un instructaj, va fi efectuat un test de depistare a drogurilor și alcoolului și va fi prezentat rezultatul negativ.

    

   În cazul în care rezultatul ‘nu este negativ’, One Motion Logistics solicită rambursarea imediată a costului procesului de testare efectuat de Alere Toxicology, astfel cum acesta a fost facturat către One Motion Logistics Ltd la momentul testării.

    

   Testare aleatorie

    

   Pe toată perioada serviciilor oferite pentru, în numele sau către One Motion Logistics Ltd, există obligativitatea efectuării de teste aleatorii pentru depistarea drogurilor și alcoolului, la solicitarea One Motion Logistics Ltd sau a unui client al One Motion Logistics Ltd.

   În cazul în care rezultatul prezentat de candidat ‘nu este negativ’, în urma notificării trimise către One Motion Logistics Ltd cu privire la rezultatul care ”nu este negativ”, candidatul respectiv va fi imediat condus afară din incintă, fiind reziliate toate contractele operaționale încheiate cu One Motion Logistics și/sau clienții săi, cu efect imediat, și fiindu-i revocată orice eligibilitate de reangajare.

   Orice conturi ale contractantului și orice plăți către acesta vor fi suspendate pentru evaluarea obligațiilor datorate societății One Motion ca urmare a rezultatului care nu a fost negativ, iar contractantul acceptă că nu a respectat perioada de notificare cerută de One Motion Logistics Ltd, fiind imediat puse în aplicare condițiile oricărui Acord de reziliere în vigoare.

    

   În cazul în care rezultatul ‘nu este negativ’, One Motion Logistics solicită rambursarea costului procesului de testare efectuat de Alere Toxicology.

    

   ”DA”/subiectul testat va avea dreptul de a face o contestație, caz în care, în ipoteza că echipamentele de testare din dotare ar putea fi necorespunzătoare calitativ, vor fi trimise mostre către un Laborator aprobat. Costurile suplimentare/penalizările vor fi suportate în funcție de rezultat.

    

   Politica de testare 1M D&A, v1.028, Data: decembrie 2016

    

    

   Acesta este un acord juridic.

    

   În cazul în care una dintre prevederile acestui acord este considerată invalidă în baza oricărei legi aplicabile, invaliditatea prevederii respective nu va afecta nicio altă prevedere a acestui acord, care va putea fi pusă în aplicare în lipsa prevederii invalide. În continuare, termenii și condițiile prezentului acord vor fi considerate aplicabile în măsura maximă permisă de legea în vigoare și, dacă este necesar, se solicită instanței competente să dispună reformularea tuturor termenilor sau condițiilor pentru a produce acest efect.

    

   One Motion Logistics Ltd se bazează pe angajamentul dumneavoastră de a respecta cu strictețe prezentul acord. Orice încălcare a acestui acord poate aduce prejudicii majore și ireparabile societății One Motion Logistics Ltd. Prin urmare, fără a limita orice alte căi de acțiune pe care le are la dispoziție, One Motion logistics Ltd poate pune în executare prezentul acord în mod expres.

    

   Orice neexercitare de către One Motion Logistics Ltd a dreptului său de a impune aplicarea cu strictețe de către dumneavoastră a oricărei prevederi a prezentului acord nu va constitui o renunțare de către One Motion Logistics Ltd. la dreptul său de a pretinde ulterior aplicarea prevederii respective sau a oricărei alte prevederi a prezentului acord.

    

   Înțeleg și consimt să respect promisiunile asumate prin acest acord pentru protejarea Informațiilor Confidențiale ale One Motion Logistics Ltd. Sunt de acord că promisiunile mele produc efecte și în beneficiul altor societăți One Motion.

    

    

   Semnătură:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Acorduri de confidențialitate și protecție a datelor pentru personal / contractanți

    

   Pe toată perioada relației dumneavoastră profesionale cu One Motion Logistics Ltd (“One Motion” și “noi”), veți fi invitat să ne vizitați sediul și sediile clienților noștri și veți putea primi informații referitoare la One Motion Logistics Ltd sau la clienții noștri, care nu sunt cunoscute public, au caracter confidențial și sunt importante pentru noi. Acestea sunt denumite “Informațiile noastre confidențiale”.

    

   Informațiile noastre confidențiale includ, printre altele,

                                       Modul nostru de lucru

                                       Amenajarea sediului nostru

   Tehnologia pe care o folosim, inclusiv computerele și echipamentele

   Bunurile pe care le avem în stoc și modalitatea de depozitare a acestora

   Persoanele cu care colaborăm și interacționăm

   Persoanele și societățile care fac livrări pentru noi și colectează de la noi

   Orice detalii privind clienții noștri, inclusiv nume, adrese, produse cumpărate sau orice aspecte privind activitatea lor financiară

   Orice informații legate de planurile noastre de publicitate sau marketing

   Orice informații care ajung la cunoștința dumneavoastră.

    

   Informațiile noastre confidențiale sunt foarte importante pentru activitatea noastră comercială. Este vital pentru noi ca acestea să nu ajungă la cunoștința altor companii. Vom lua toate măsurile legale necesare pentru a proteja Informațiile noastre confidențiale.

    

   Trebuie să vă asumați următoarele obligații;

    

   1. Nu veți dezvălui Informațiile noastre confidențiale niciunei persoane sau companii.
   2. Veți folosi Informațiile noastre confidențiale numai pentru a lua o decizie privind colaborarea cu noi.
   3. Ne veți notifica imediat dacă descoperiți că Informațiile noastre confidențiale au fost divulgate, indiferent de modul în care a avut loc acest lucru.
   4. Toate Informațiile noastre confidențiale vor rămâne în proprietatea noastră.
   5. Nu veți tranzacționa obligațiuni sau acțiuni pe baza Informațiilor noastre confidențiale.
   6. Ne veți restitui toate materialele conținând Informațiile noastre confidențiale dacă vă solicităm acest lucru.
   7. De asemenea, sunteți de acord că nu ne veți dezvălui informații care au caracter confidențial pentru dumneavoastră sau pentru orice altă persoană.
   8. Nu veți dezvălui nicio informație financiară vreunei societăți sau persoane, indiferent dacă aceasta este sau nu asociată cu One Motion și/sau cu clienții noștri.

    

    

   Acesta este un acord juridic.

    

   În cazul în care una dintre prevederile acestui acord este considerată invalidă în baza oricărei legi aplicabile, invaliditatea prevederii respective nu va afecta nicio altă prevedere a acestui acord, care va putea fi pusă în aplicare în lipsa prevederii invalide. În continuare, termenii și condițiile prezentului acord vor fi considerate aplicabile în măsura maximă permisă de legea în vigoare și, dacă este necesar, se solicită instanței competente să dispună reformularea tuturor termenilor sau condițiilor pentru a produce acest efect.

    

   One Motion Logistics Ltd se bazează pe angajamentul dumneavoastră de a respecta cu strictețe prezentul acord. Orice încălcare a acestui acord poate aduce prejudicii majore și ireparabile societății One Motion Logistics Ltd. Prin urmare, fără a limita orice alte căi de acțiune pe care le are la dispoziție, One Motion logistics Ltd poate pune în executare prezentul acord în mod expres.

    

   Orice neexercitare de către One Motion Logistics Ltd a dreptului său de a impune aplicarea cu strictețe de către dumneavoastră a oricărei prevederi a prezentului acord nu va constitui o renunțare de către One Motion Logistics Ltd. la dreptul său de a pretinde ulterior aplicarea prevederii respective sau a oricărei alte prevederi a prezentului acord.

    

   Înțeleg și consimt să respect promisiunile asumate prin acest acord pentru protejarea Informațiilor Confidențiale ale One Motion Logistics Ltd. Sunt de acord că promisiunile mele produc efecte și în beneficiul altor societăți One Motion.                        

    

    

   Semnătură:

    

    

    

    

    

    

    

    

   GDPR și comunicarea informațiilor identificabile personal referitoare la contractanți

   În activitatea de furnizare a serviciilor pentru One Motion Logistics Ltd, poate fi necesar, la anumite intervale de timp, ca One Motion Logistics Ltd să comunice informații identificabile personal despre dumneavoastră sau activitatea dumneavoastră către clienții săi la sediul cărora vă puteți desfășura activitatea.

   Dacă este cazul, aceste informații ar putea include:

    

   • Informații privind numele și adresa dumneavoastră.
   • Numărul dumneavoastră național de asigurare.
   • Numărul dumneavoastră unic de identificare fiscală.
   • Numărul dumneavoastră de înregistrare TVA.
   • Copii ale facturilor transmise de dumneavoastră sau societatea dumneavoastră către One Motion Logistics Ltd.
   • Rezultatele oricăror teste efectuate pentru depistarea drogurilor și alcoolului.
   • Rezultatele oricărei verificări a antecedentelor dumneavoastră penale.
   • Statutul actual al permisului dumneavoastră de conducere, astfel cum acesta figurează pe portalul online al Agenției de licențiere a șoferilor și autovehiculelor (DVLA).

    

   One Motion Logistics Ltd solicită ca dumneavoastră, în calitate de contractant, să fiți de acord cu faptul că One Motion Logistics Ltd poate comunica oricare dintre informațiile de mai sus clienților săi, la discreția sa absolută, pentru asigurarea conformității cu orice politici sau cerințe impuse societății One Motion Logistics de clienții săi.

    

   One Motion Logistics Ltd nu va furniza niciuna dintre informațiile de mai sus vreunui terț, cu excepția celor menționați în acest acord, indiferent de motiv, informațiile fiind păstrate și stocate în conformitate cu GDPR și cu regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

    

    

   Acesta este un acord juridic.

    

   În cazul în care una dintre prevederile acestui acord este considerată invalidă în baza oricărei legi aplicabile, invaliditatea prevederii respective nu va afecta nicio altă prevedere a acestui acord, care va putea fi pusă în aplicare în lipsa prevederii invalide. În continuare, termenii și condițiile prezentului acord vor fi considerate aplicabile în măsura maximă permisă de legea în vigoare și, dacă este necesar, se solicită instanței competente să dispună reformularea tuturor termenilor sau condițiilor pentru a produce acest efect.                                                                                                      

   One Motion Logistics Ltd se bazează pe angajamentul dumneavoastră de a respecta cu strictețe prezentul acord. Orice încălcare a acestui acord poate aduce prejudicii majore și ireparabile societății One Motion Logistics Ltd. Prin urmare, fără a limita orice alte căi de acțiune pe care le are la dispoziție, One Motion logistics Ltd poate pune în executare prezentul acord în mod expres.

    

   Orice neexercitare de către One Motion Logistics Ltd a dreptului său de a impune aplicarea cu strictețe de către dumneavoastră a oricărei prevederi a prezentului acord nu va constitui o renunțare de către One Motion Logistics Ltd. la dreptul său de a pretinde ulterior aplicarea prevederii respective sau a oricărei alte prevederi a prezentului acord.

    

   Înțeleg și consimt să respect promisiunile asumate prin acest acord pentru protejarea Informațiilor Confidențiale ale One Motion Logistics Ltd. Sunt de acord că promisiunile mele produc efecte și în beneficiul altor societăți One Motion.

    

    

   Semnătură: