02038 902 790 info@onemotion.co.uk

UK | Privacy Policy & Practice Archive (Translated Bulgarian)

 Policies, practices & procedures 

UK Privacy Policies and Procedures (Translated-Bulgarian)

Политика за поверителност

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ събира данни от своите служители, изпълнители, техните фирми и клиенти, с които работи за целите на осъществяването на своята дейност. Тази политика за поверителност обяснява как съхраняваме и обработваме тези данни.

 

 1. Какви данни събираме

Лична идентификационна информация (ЛИИ), като например:

 • Имена (лични имена и наименования на фирми)
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Адрес на електронна поща
 • Данни за регистрация по ДДС
 • Данни за шофьорската книжка, включително наказателни точки и присъди
 • Уникален референтен номер на данъкоплатеца
 • Данни за наказателни присъди (събрани чрез проверка в Бюрото за съдимост, проведена от Шотландия за разкриване)
 • Данни за банковата сметка
 • Копия на документи за самоличност, включително паспорт, лична карта или акт за раждане.
 • Данни за местоположението и GPS данни

Информация за фирмата, с която работим, включително:

 • Данни за регистрация на фирмата
 • Лична идентификационна информация за всички директори, собственици или партньори
 • Данни за банковата сметка на фирмата
 1. Как събираме Вашата информация

Вие директно предоставяте на нашето дружество по-голямата част от данните, които събираме. Ние събираме и обработваме данни, когато Вие:

 • Попълните заявление за работа при „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“
 • Попълните заявление за Вас или Вашата фирма, за работа с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ (сътрудник по доставки)
 • Представите фактура на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“
 • Ползвате автомобил, собственост на или експлоатиран от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“
 • Ползвате мобилно устройство, собственост на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“
 • Ползвате мобилно приложение, предоставено от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или от неговите клиенти.

 

 1. Как използваме Вашите данни

Ние ще използваме Вашите данни по различни начини в зависимост от отношенията между Вас или Вашата фирма и „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

 • Изпълнители и партньори

Данните, предоставени от изпълнители или бизнес партньори, като например сътрудници по доставките, ще бъдат използвани за оценка на пригодността на изпълнителя за ролята, за която кандидатства, както и за осигуряване на непрекъснатото съответствие на изпълнителя с нашите действащи към момента стандарти и тези на нашите клиенти.

GPS данните и данните за местоположението, предоставени от Вашия автомобил или мобилно устройство, могат да се използват единствено в интерес на безопасността и сигурността на имуществото на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или имуществото на неговите клиенти и за предотвратяване и разкриване на престъпления.

Можем също да споделяме данните, които ни предоставяте, с нашите клиенти за целите на съответствието, управлението на изпълнението и сигурността на стоките на нашите клиенти, които са Ви поверени.

Вашите данни могат също да бъдат споделени с регулаторен орган, като например Органа за издаване на шофьорски книжки на водачи, „Приходи и митници“ на Нейно Величество или полицейските сили, ако това се изисква.

 • Клиенти

Данните, предоставени от клиенти, ще се използват единствено за целите на нашия бизнес ангажимент с този клиент.

 1. Как съхраняваме Вашите данни

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ съхранява по сигурен начин всички данни по електронен път, използвайки онлайн услугата, базирана на облак, предоставена от Dropbox.com, която отговаря на глобалните стандарти за съответствие и нормативните изисквания за данните, поверителността и защитата.

 1. За какъв период съхраняваме Вашите данни

Данните за действащите изпълнители се съхраняват за периода, в който същите остават действащи, предоставяйки услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, и максимум 6 години след последните предоставени услуги.

Данните за неуспешните кандидати се съхраняват за максимален период от 6 месеца единствено за целите на удовлетворяване или отговор на някакви претенция или спорове, които могат да възникнат в резултат на кандидатстването.

 1. Вашите права за защита на данните

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ има задължението да Ви уведоми за всичките Ви права за защита на данните.

Всяко физическо лице или фирма, ангажирано/а от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, има право на следното:

 • Право на достъп

Имате право да поискате от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ копия на личните Ви данни, като може да Ви таксуваме минимална такса за тази услуга.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате от нашето дружество да коригира информация, която смятате за неточна.

 • Право на заличаване

Имате право да заличите личните си данни при определени условия.

 • Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да ограничи обработването на личните Ви данни при определени условия.

 • Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от страна на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ при определени условия.

 • Право на преносимост

Имате право да поискате от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да прехвърли събраните от нас данни на друга организация или директно на Вас при определени условия.

 1. Как да се свържете с нас

Ако желаете да направите някое от горните искания или имате някакви въпроси относно данните, които съхраняваме или начина, по който се обработват данните, моля, свържете се с нас по следните канали:

Електронна поща: Legal@onemotion.co.uk

Или ни пишете на адрес:

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“

Тридент Хаус

Тридент Бизнес Парк

Дидкот

OX11 7HJ

Политика за детския труд

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ потвърждава факта, че детският труд се среща в много страни. Въпреки това, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не приема детския труд и работи активно срещу него. Сложността на въпроса за детския труд изисква последователни, дългосрочни усилия за създаване на устойчиви и широко базирани решения, с цел постигане на нашата цел, а именно нито един продукт, доставен на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, да не бъде произведен чрез детски труд.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ уважава различните култури и ценности в страни, в които „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ осъществява дейност и предлага своите продукти, но не прави компромиси с основните изисквания по отношение на Правата на детето.

Политиката за детския труд на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ е създадена с цел да се изясни позицията на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за доставчиците и техните колеги, както и за всички други страни. Изискванията в този кодекс за поведение са задължителни за всички доставчици и техните подизпълнители.

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не приема детския труд.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ подкрепя Конвенцията на ООН за правата на детето (1989 г.).

Политиката за детския труд на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ се основава на тази Конвенция, която гласи:

 • „При всички действия, свързани с детето, трябва да се вземат предвид изцяло неговите най-добри интереси.“ Член 3
 • „Правото на детето да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на работа, която може да бъде опасна или да пречи на образованието на детето, или да бъде вредна за здравето или физическото, психическото, духовното, моралното или социалното развитие на детето”. Член 32.1.

Освен това тази политика се основава на Конвенция № 138 относно минималната възраст на Международната организация на труда (МОТ) (1973 г.).

Съгласно тази конвенция думата „Дете“ е дефинирана като всяко лице на възраст под петнадесет (15) години, освен ако местният закон за минималната възраст не предвижда по-голяма възраст за работа или задължително образование, в който случай ще се прилага по-голямата възраст. Ако обаче местната минимална трудоспособна възраст бъде определена на четиринадесет (14) години в съответствие с изключенията за развиващите се страни, то тогава ще се прилага по-малката възраст.

Тази Политика включва и Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд (1999 г.).

 

 

 1. Изпълнение

Всички действия за избягване на детския труд се изпълняват, като се вземат предвид най-добрите интереси на детето. „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква от всички доставчици да признаят Конвенцията на ООН за правата на детето, а също така и да спазват всички съответни национални и международни закони, наредби и разпоредби, приложими в страната на производство.

Доставчиците са задължени да предприемат съответните мерки, за да гарантират, че не се използва детски труд на местата на производство на доставчиците и на техните подизпълнители.

Ако бъде установено наличието на детски труд на някакво място на производство, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ ще изисква от доставчика да приложи план за коригиращи действия. Ако не бъдат осъществени коригиращи действия в рамките на договорения срок или се появят многократни нарушения, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ ще прекрати всички дейности със съответния доставчик. Планът за коригиращи действия следва да вземе предвид най-добрите интереси на детето, напр. семейното и социалното положение и нивото на образование. Трябва да се внимава не само за преместване на детски труд от едно работно място на Доставчика на друго, но и за осигуряване на по-обещаващи и устойчиви алтернативи за развитието на детето.

Доставчикът е длъжен ефективно да съобщи на всички свои подизпълнители, както и на своите собствени колеги, съдържанието на Политиката за детския труд на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и да се погрижи всички необходими мерки да се осъществяват по съответния начин.

 1. Млади работници

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ подкрепя законната трудова заетост на младите работници.

Младите работници в законна трудоспособна възраст имат право до навършване на 18-годишна възраст да бъдат защитени от всякакъв вид заетост или работа, която по своето естество или предвид обстоятелствата, при които се извършва, може да застраши тяхното здраве, безопасност или морал.

Следователно „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква от всички свои доставчици да се погрижат младите работници да се третират съгласно закона; това включва мерки за избягване на опасни работни позиции, нощни смени и осигуряване на минималното трудово възнаграждение. Ограниченията за работно време и извънреден труд трябва да се определят с особено внимание към младата възраст на работниците.

 1. Регистър на работната сила

Доставчикът е длъжен да поддържа документация за всеки работник, с документация която се удостоверява датата на раждане на работника. В държави, в които подобни официални документи не са налични, доставчикът трябва да използва подходящи методи за оценка съгласно местната практика и право.

 

 1. Мониторинг

Всички доставчици са задължени да държат в течение „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ по всяко време за всички места на производство (включително на техните подизпълнители). Всички установени неоповестени производствени центрове ще представляват нарушение на този кодекс на поведение.

Чрез Общите условия за закупуване на услугите на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ си запазва правото да извършва необявени посещения по всяко време на всички места, където се предоставят услуги (включително на техните подизпълнители). Освен това „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ си запазва правото да възлага, по свое усмотрение, на независимо трето лице извършването на проверки, с цел да се гарантира спазването на Плана за оздравяване на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.[1]

Ако бъде установен детски труд във веригите на доставки на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, последното ще се стреми да работи в партньорство с доставчика и подходящо квалифицирани организации, за разработване на отговорно решение, което е в най-добрия дългосрочен интерес на децата. Доставчикът и „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ ще договорят план за коригиращи действия, който може да включва следните действия:

 • Съставяне на списък на всички потенциални работници-деца и млади работници
 • Провеждане на консултация с и търсене на помощ от призната местна неправителствена организация, която се занимава с детския труд или благосъстоянието на децата[2]
 • Разработване на план за оздравяване, който осигурява образованието на децата и защитава тяхното икономическо благополучие, след консултация с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и, когато е възможно, с местна НПО (неправителствена организация), и след консултация с и зачитане на възгледите на детето
 • Обясняване на законовите изисквания и ограничения относно трудоспособната възраст на децата и уверяването им, че ако желаят, те ще бъдат наети на работа, когато достигнат трудоспособна възраст
 • Разбиране желанията на децата и проучване на възможностите за възобновяване на образованието им.
 • Независимо дали детето допринася за поминъка на семейството си или е самостоятелно, неговото трудово възнаграждение трябва да продължи да се изплаща до достигане на трудоспособна възраст или докато не бъде договорено алтернативно дългосрочно решение с детето и семейството му (например осигуряване на трудова заетост на безработен пълнолетен член на семейството на мястото на работника-дете).
 • Осигуряване на подходящи условия за настаняване и живот на работника-дете.
 • Документиране на всички действия
 • Разработване на процеси за предотвратяване на рецидиви
 • Да не се:

o Гонят заподозрените или потвърдени работници-деца и/или млади работници

o Заплашват децата или техните семейства или да се възпрепятства напредъка на разследването и оздравяването

o Укриват или фалшифицират никакви документи

Подобни действия „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ ще счита за доказателство, че доставчикът не е ангажиран с оздравяването на детския труд в нарушение на тази Политика за детския труд.

 

[1] За допълнителна информация относно оздравяването вж. Оперативните процедури за оздравяването на детския труд в индустриални условия на „Импакт“ /Impactt/

http://www.impacttlimited.com/wp-content/uploads/2012/01/Impactt_Operational-Procedures-for-Remediation-of-Child-Labour-in-Industrial-contexts1.pdf

 

[2] „Спасете децата“ ( http://www.savethechildren.net/ ) даде насоки за това как да се провеждат интервюта с работници-деца и има контакти с местни НПО, с местни познания и опит по въпросите на детския труд в много държави-източници.

Anti Descrimination Policy

 1. Основен принцип.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ е посветено на насърчаването на подкрепяща и приобщаваща култура сред цялата си работна сила. В най-добрия ни интерес е да насърчаваме многообразието и да премахваме дискриминацията на работното място.

Нашата цел е да гарантираме, че всички служители, изпълнители, кандидати за работа или лица, ангажирани по какъвто и да е начин от „Уан Моушън Лоджистикс“, получават равни възможности и че нашата организация е представителна за всички слоеве на обществото.

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Тази политика се прилага за всички лица, ангажирани от „Уан Моушън“ на всички нива, включително служители, ръководство, работници от агенции и нередовни работници, както и независими изпълнители или всяко друго лице или лица, свързани с нас (включително трети лица), или някое от нашите дъщерни дружества или техните служители.

Ние държим всички фирми или физически лица, ангажирани от „Уан Моушън“, да отговарят на същите стандарти, на които отговаряме и ние самите, и съответно очакваме всички подобни фирми или физически лица да спазват тази политика.

 1. Какво е дискриминация?

Дискриминация означава да се отнасяме несправедливо към дадено лице заради това кой е той или тя или защото притежава определени характеристики. Ако сте били третирани по различен начин от други хора само заради това, кой сте или защото притежавате определени характеристики, може да сте били подложени на дискриминация.

Законът за равнопоставеността от 2010 г. подчертава 9 защитени характеристики:

 • Възраст
 • Пол
 • Раса
 • Увреждане
 • Религия
 • Бременност и майчинство
 • Сексуална ориентация
 • Промяна на пола
 • Брак и гражданско партньорство

Дискриминация, която възниква поради една или повече от горепосочените характеристики, е незаконна съгласно Закона за равнопоставеността. Като се има предвид, че всеки човек притежава поне част от тези характеристики като възраст, раса или пол, Законът защитава всеки човек от дискриминация.

 1. Нашата цел

Да гарантираме, че всяко лице, наето или ангажирано от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ във всяка ситуация, ще бъде уважавано и ценено и в резултат от това, ще може да даде всичко от себе си.

Тази политика затвърждава нашия ангажимент за осигуряване на равнопоставеност и справедливост за всички и за това да не предоставяме по-малко благоприятни условия или отношение на основание на възраст, увреждане, промяна на пола, брак и гражданско партньорство, бременност и майчинство, раса, етнически произход, цвят, националност, национален произход, религия или убеждения, или пол и сексуална ориентация.

Ние сме против всички форми на незаконна и несправедлива дискриминация. Всички служители и изпълнители, ангажирани от „Уан Моушън“, независимо дали са на непълно работно време, на пълен работен ден, постоянни или временни, ще бъдат третирани справедливо и с уважение.

При избора на кандидати за договори, трудова заетост, повишение, обучение или други предимства, той ще зависи от техните качества и способности. На всички лица ще бъде помогнато и всички те ще бъдат насърчавани да развият пълния си потенциал и да използват своите уникални таланти. Следователно, уменията и ресурсите на нашата организация ще бъдат използвани изцяло и ще постигнем максимална ефективност на цялата ни работна сила.

 

 

 1. Нашите ангажименти
 • Създаване на среда, в която индивидуалните различия и приноса на всички членове на екипа се признават и ценят.
 • Създаване на работна среда, която да насърчава достойнството и уважението към всяко лице, ангажирано от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.
 • Нетолериране на никаква форма на сплашване, тормоз или малтретиране и дисциплиниране на лицата, които нарушават тази политика.
 • Предоставяне на разположение на всички лица на възможности за обучение, развитие и напредък.
 • Насърчаване на равнопоставеността на работното място, което „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ вярва, че е добра управленска практика и има добър смисъл за бизнеса.
 • Насърчаване на всеки, който чувства, че е подложен на дискриминация, да изрази опасенията си, за да можем да приложим коригиращи мерки.
 • Насърчаване на служителите и изпълнителите да се отнасят с достойнство и уважение към всички.
 • Редовен преглед на всички наши практики и процедури, с цел поддържане на справедливостта във всеки един момент.
 1. Нарушения на политиката

Нарушенията на тази антидискриминационна политика не се толерират в нашия бизнес или на нашето работно място и всички лица са длъжни да се отнасят един към друг, както и към нашите клиенти, доставчици, посетители и клиенти на нашите клиенти с достойнство и уважение.

Нарушенията на тази политика ще се разглеждат в съответствие с нашата дисциплинарна процедура.

Случаите на дискриминация могат да представляват груби нарушения, които водят до уволнение, прекратяване на действащ договор или оттегляне на предложение за договор или трудова заетост.

Всяко лице, което може да подаде жалба или което добросъвестно участва в някакво разследване, не трябва да търпи каквато и да е форма на отмъщение или виктимизация в резултат от това. Въпреки това, отправянето на невярно обвинение умишлено и недобросъвестно ще се третира като лошо поведение и ще се разглежда съгласно нашата дисциплинарна процедура.

Всяко лице, за което се установи, че е отмъстило на някого или е поставило някого в позицията на жертва по посочения начин, ще бъде обект на дисциплинарни действия съгласно нашата дисциплинарна процедура.

Ако смятате, че сте дискриминирани, може да пожелаете да повдигнете проблема неофициално пред отговорното лице.

Обяснете ситуацията и как тя Ви е накарала да се почувствате. Може да бъде от полза да опишете събитието, така че другият да е наясно с Вашите притеснения. Използвайте възможността да помолите лицето да промени или прекрати поведението си.

Като алтернатива можете да говорите с Вашия ръководител, който може да предостави поверителни съвети и помощ при решаването на проблема официално или неофициално.

Ако не смятате, че неофициалните стъпки са подходящи или пък са били неуспешни, трябва да повдигнете въпроса официално в рамките на нашата процедура за подаване на жалби и всички жалби ще бъдат разследвани в съответствие с нашата процедура за подаване на жалби. Ако преценим, че са налице достатъчно доказателства, които предполагат, че сте били подложени на тормоз или малтретиране, ще обмислим какви са подходящите действия, които да предприемем.

Ако обвиняемият е служител, това може да включва прилагане на нашата дисциплинарна процедура. Независимо дали Вашата жалба е одобрена или не, ние ще обмислим как най-добре да процедираме при евентуални текущи работни отношения между Вас и съответното лице.

Ще информираме всички лица, наети или ангажирани от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ при предоставянето на услуги, че действа политика за равнопоставеност и многообразие и че те са задължени да спазват нейните изисквания и да насърчават справедливостта на работното място.

Политиката ще бъде представена също така и на вниманието на финансиращите агенции, заинтересованите страни, клиентите, обучаващите се и кандидатите за работа.

Тази политика за равнопоставеност и многообразие е подкрепена изцяло от висшето ръководство и е съгласувана със синдикатите и/или представителите на служителите, когато е приложимо.

Нашата политика ще се наблюдава и преразглежда ежегодно, с цел да се гарантира, че на работното място непрекъснато се насърчават равнопоставеността и многообразието.

Политика за борба с тормоза и малтретирането

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ е ангажирано да осигури работна среда, в която няма тормоз и малтретиране.

Ние се стремим да гарантираме, че всички лица, фирми и техният персонал, наети от, ангажирани от или свързани с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, се третират и самите те третират другите с достойнство и уважение.

Тази политика обхваща тормоза или малтретирането, които се случват на работа и извън работното място, включително по време на командировки или на работни събития или при изпълнението на социални функции.

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Тази политика се прилага за всички лица, ангажирани от „Уан Моушън“ на всички нива, включително служители, ръководство, работници от агенции и нередовни работници, както и независими изпълнители или всяко друго лице или лица, свързани с нас (включително трети лица), или някое от нашите дъщерни дружества или техните служители.

 1. Какво е тормоз?

Тормоз е нежелано поведение, което има за цел или следствие да нарани достойнството на дадено лице или да създаде за него заплашителна, враждебна, унизителна или обидна среда.

Един единствен инцидент може да представлява тормоз. Дадено лице може да бъде подложено на тормоз, дори ако не е било предвидената „мишена“.

Тормозът включва също така третиране на някого по-неблагоприятно, порадо това, че в миналото се е поддал или е отказал да се поддаде на подобно поведение.

Според Закона за равнопоставеността от 2010 г. е незаконно да се тормози човек заради неговата възраст, увреждане, промяна на пола, семейно положение или статут на граждански партньор, бременност или майчинство, раса, цвят, националност, етнически или национален произход, религия или убеждения, пол или сексуална ориентация. Това включва също и поведение от сексуален характер (сексуален тормоз). Тормозът не се приема, дори ако не попада в нито една от тези категории.

 1. Примерите за тормоз включват, но не се ограничват до:
 • нежелано физическо поведение, включително докосване, пощипване, бутане и хващане;
 • нежелани сексуални намеци или поведение, което подсказва такива;
 • обидни имейли, текстови съобщения или съдържание в социалните медии или показване на обидни материали;
 • нежелани шеги, закачки, подигравки, имитиране или омаловажаване на дадено лице.
 1. Какво е малтретиране?

Малтретирането е оскърбително, сплашващо, злонамерено или обидно поведение, оскърбление или злоупотреба с власт чрез средства, които накърняват, унижават, клеветят или увреждат получателя.

Малтретирането може да включва използването на лична сила или сила на принуждаване чрез страх или сплашване, не непременно от страна на някой, който стои в позицията на власт.

Малтретирането може да бъде физическо, вербално или невербално. То може да включва поведение, което не е лице в лице, включително чрез текстово съобщение, имейл и социални медии.

 1. Примерите за малтретиране на работното място включват:
 • Физически или психологически заплахи;
 • Прекомерни и сплашващи нива на надзор;
 • Неподходящи унизителни забележки относно дадено лице или неговата работа;
 • Викане на персонала;
 • Постоянно хокане на хора пред други хора или насаме;
 • Блокиране на възможностите за повишение и обучение;
 • Редовно и умишлено пренебрегване или изключване на служители от работни дейности или социални събития, свързани с работата;
 • Предизвикване провала на лице, чрез претоварването му с работа или поставянето на невъзможни срокове;
 • Редовно шегуване с един и същи човек.

Законната и разумна критика на работата или поведението на даден служител или разумните указания от страна на ръководството не представляват малтретиране.

 1. Нарушения на политиката

Нарушенията на тази политика, малтретирането и тормозът не се толерират на работното ни място и всички лица са длъжни да се отнасят един към друг, както и към нашите клиенти, доставчици, посетители и клиенти на нашите клиенти с достойнство и уважение.

Нарушенията на тази политика ще се разглеждат в съответствие с нашата дисциплинарна процедура.

Сериозните случаи на малтретиране или тормоз могат да представляват грубо нарушение, което води до уволнение, прекратяване на действащ договор или оттегляне на предложение за договор или трудова заетост.

Всяко лице, което може да подаде жалба или което добросъвестно участва в някакво разследване, не трябва да търпи каквато и да е форма на отмъщение или виктимизация в резултат от това. Въпреки това, отправянето на невярно обвинение умишлено и недобросъвестно ще се третира като лошо поведение и ще се разглежда съгласно нашата дисциплинарна процедура.

Всяко лице, за което се установи, че е отмъстило на някого или е поставило някого в позицията на жертва по посочения начин, ще бъде обект на дисциплинарни действия съгласно нашата дисциплинарна процедура.

Ако смятате, че сте тормозени или малтретирани, може да пожелаете да повдигнете проблема неофициално пред отговорното лице.

Обяснете ситуацията и как тя Ви е накарала да се почувствате. Може да бъде от полза да опишете събитието, така че другият да е наясно с Вашите притеснения. Използвайте възможността да помолите лицето да промени или прекрати поведението си. Като алтернатива можете да говорите с Вашия ръководител, който може да предостави поверителни съвети и помощ при решаването на проблема официално или неофициално. Ако не смятате, че неофициалните стъпки са подходящи или пък са били неуспешни, трябва да повдигнете въпроса официално в рамките на нашата процедура за подаване на жалби и всички жалби ще бъдат разследвани в съответствие с нашата процедура за подаване на жалби. Ако преценим, че са налице достатъчно доказателства, които предполагат, че сте били подложени на тормоз или малтретиране, ще обмислим какви са подходящите действия, които да предприемем.

Ако обвиняемият е служител, това може да включва прилагане на нашата дисциплинарна процедура. Независимо дали Вашата жалба е одобрена или не, ние ще обмислим как най-добре да процедираме при евентуални текущи работни отношения между Вас и съответното лице.

Политика за борба с подкупите

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс“ е ангажирано да осъществява дейност по етичен и честен начин и се ангажира с прилагането и налагането на системи, които гарантират предотвратяването на подкупи.

„Уан Моушън Лоджистикс“ има нулева толерантност към подкупи и корупционни дейности. Ние сме ангажирани да действаме професионално, справедливо и почтено във всички бизнес дела и взаимоотношения, независимо къде в страната осъществяваме дейност.

„Уан Моушън Лоджистикс“ постоянно се придържа към всички закони, свързани с борбата с подкупите и корупцията във всички юрисдикции, в които осъществяваме дейност.

Ние сме обвързани от законите на Обединеното кралство, включително Закона за подкупите от 2010 г., по отношение на поведението ни както в страната, така и в чужбина.

„Уан Моушън Лоджистикс“ потвърждава, че подкупите и корупцията се наказват с до десет години затвор и глоба. Ако бъде установено, че нашето дружество е участвало в корупционни дейности, може да бъдем подложени на неограничена глоба, да бъдем изключени от търгове за обществени поръчки и да понесем сериозни щети върху репутацията си. Имайки предвид това, ние се ангажираме да предотвратяваме подкупите и корупцията в нашата дейност и да приемаме сериозно законовите си отговорности.

 1. Кои лица обхваща тази политика

Тази политика за борба с подкупите се прилага за всички служители (независимо дали са временни, срочни или постоянни), консултанти, изпълнители, обучаващи се, командировани служители, работници от дома, нередовни работници, служители на агенции, доброволци, стажанти, агенти, спонсори или други лица, свързани с нас (включително трети лица), или някое от нашите дъщерни дружества или техните служители, независимо къде се намират (в рамките на или извън Обединеното кралство). Политиката се прилага и за служители, попечители, членове на Съвети и/или Комитети на всички нива.

В контекста на тази политика, трето лице се отнася до всяко физическо лице или организация, с която дружеството се среща и работи. То се отнася до действителни и потенциални клиенти, доставчици, дистрибутори, бизнес съдружници, агенти, консултанти и правителствени и публични органи – това включва и техните консултанти, представители и длъжностни лица, политици и обществени партии.

Всички договорености, които нашето дружество сключва с трето лице, са предмет на ясни договорни условия, включително конкретни разпоредби, които изискват от третото лице да спазва минималните стандарти и процедури, свързани с борбата с подкупите и корупцията.

 1. Определение на подкуп

Подкупът се отнася до акта на предлагане, даване, обещаване, искане, съгласие с, получаване, приемане или просене на нещо ценно или преимуществено, с цел предизвикане или повлияване на някакво действие или решение.

Подкупът се отнася до всеки стимул, възнаграждение или ценен предмет/ценна вещ, предлагани на друго лице с цел получаване на търговско, договорно, нормативно или лично преимущество.

Подкупът не се ограничава до акта на предлагане на подкуп. Ако на дадено лице бъде предложен подкуп и той го приеме, то това лице също нарушава закона.

Подкупът е незаконен. Служителите не трябва да участват в каквато и да е форма на подкуп, независимо дали е пряко, пасивно (както е описано по-горе) или чрез трето лице (като например агент или дистрибутор). Те не трябва да подкупват чужд държавен служител никъде по света. Те не трябва да приемат подкупи в каквато и да е степен и ако не са сигурни дали нещо представлява подкуп или подарък или акт на гостоприемство, трябва да потърсят допълнителна консултация от мениджъра по съответствието на дружеството.

 1. Какво е и какво НЕ е приемливо

Този раздел на политиката се отнася до 4 области:

 • Подаръци и гостоприемство.
 • Поощрителни плащания.
 • Политически вноски.
 • Благотворителни вноски.

 

 

 

Подаръци и гостоприемство

„Уан Моушън Лоджистикс“ приема нормални и подходящи жестове на гостоприемство и добра воля (независимо дали се дават/получават от трети лица), стига даването или получаването на подаръци да отговаря на следните изисквания:

 • Не се прави с намерение да повлияе на лицето, на което се дава, да се получи или възнагради запазването на бизнес или бизнес преимущество, или като изрична или неявна размяна на облаги или ползи.
 • Не се прави с предположението, че се очаква услуга в замяна.
 • Съобразено е с местните закони.
 • Дава се от името на дружеството, а не от името на физическото лице.
 • Не включва пари в брой или паричен еквивалент (напр. ваучер или сертификат за подарък).
 • Подходящ е за обстоятелствата (напр. подаряване на малки подаръци около Коледа или като малка благодарност към дружеството за съдействието му при голям проект при завършването на същия).
 • Същият е в подходящ вид и с подходяща стойност и се дава в подходящ момент, като се има предвид причината за подаръка.
 • Дава се/получава се открито, а не тайно.
 • Не се дава избирателно на ключово, влиятелно лице, с явното намерение да му се повлияе пряко.
 • Не е над определена прекомерна стойност, предварително определена от мениджъра по съответствието на дружеството (обикновено над 100 £).
 • Не се предлага или не се приема от длъжностно лице или представител на правителството, или политик или политическа партия, без предварително одобрение от мениджъра по съответствието на дружеството.

Когато е нецелесъобразно да се откаже предлагането на подарък (т.е. при среща с лице от определена религия/култура, което може да се обиди от това), подаръкът може да бъде приет, стига да бъде деклариран пред мениджъра по съответствието, който ще прецени обстоятелствата.

„Уан Моушън Лоджистикс“ потвърждава, че практиката на даване и получаване на бизнес подаръци варира в различните страни, региони, култури и религии, така че определенията за това какво е приемливо и неприемливо неизбежно се различават за всяка от тях.

Като добра практика, подарените и получени подаръци трябва винаги да се оповестяват на мениджъра по съответствието. Подаръците от доставчиците трябва винаги да се оповестяват.

Винаги трябва да се има предвид намерението, което стои зад един даден/получен подарък. Ако има някаква несигурност, трябва да се потърси консултация от мениджъра по съответствието.

Поощрителни плащания и рушвети

„Уан Моушън Лоджистикс“ не приема и няма да извършва никакви форми на поощрителни плащания от какъвто и да е характер. Ние потвърждаваме, че поощрителните плащания са форма на подкуп, която включва ускоряване или улесняване на изпълнението на държавен служител за рутинни правителствени действия. Съзнаваме, че такива са склонни да правят служители по ниските нива с намерението да осигурят или ускорят изпълнението на определено задължение или действие.

„Уан Моушън Лоджистикс“ не позволява да се дават или приемат рушвети. Съзнаваме, че рушветите обикновено се дават в замяна на бизнес полза или преимущество.

„Уан Моушън Лоджистикс“ съзнава, че въпреки нашата стриктна политика относно поощрителните плащания и рушветите, служителите могат да се сблъскат със ситуация, при която избягването на поощрително плащане и рушвет може да постави на риск личната им безопасност или тази на семейството им. При тези обстоятелства трябва да се предприемат следните стъпки:

 • Да се придържа към минимална сума във всички случаи.
 • Да се поиска разписка, в която е уточнена сумата и основанието за плащането.
 • Да се състави отчетна документация относно плащането.
 • Да се докладва случаят на прекия ръководител.

Политически вноски

„Уан Моушън Лоджистикс“ не прави дарения, нито в брой, нито в натура, нито по някакъв друг начин, с цел подкрепа на политически партии или кандидати. Съзнаваме, че това може да се възприеме като опит за спечелване на бизнес преимущество по неподходящ начин.

Благотворителни вноски

„Уан Моушън Лоджистикс“ приема (и наистина насърчава) акта на даряване на благотворителни организации – независимо дали чрез услуги, знания, време или директни финансови вноски (в брой или по друг начин) – и е съгласно да оповестява всички благотворителни вноски, които прави.

Служителите трябва да бъдат внимателни, за да се уверят, че благотворителните вноски не се използват за улесняване и прикриване на подкупи.

Ще се погрижим всички направени благотворителни дарения да бъдат законни и етични съгласно местните закони и практики и даренията да не се предлагат/правят без одобрението на мениджъра по съответствието.

 

 

 1. Отговорности

Като служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс“ трябва да се уверите, че сте прочели, разбирате и се съобразявате с информацията, съдържаща се в тази политика, както и с цялата информация за обучения или друга информация за борба с подкупите и корупцията, която Ви е предоставена.

Всички служители и тези, които са под нашия контрол, са еднакво отговорни за предотвратяването, разкриването и докладването на подкупи и други форми на корупция. Те са длъжни да избягват всякакви дейности, които биха могли да доведат до или предполагат нарушаване на тази политика за борба с подкупите.

Ако имате основание да считате или подозирате, че е възникнал или в бъдеще ще възникне случай на подкуп или корупция, който нарушава тази политика, трябва да уведомите мениджъра по съответствието.

Ако някой от служителите наруши тази политика, той ще бъде изправен пред дисциплинарни действия и може да бъде уволнен поради грубо нарушение. „Уан Моушън Лоджистикс“ има право да прекрати договорни отношения с изпълнител, ако същият наруши тази политика за борба с подкупите.

 1. Какво се случва, ако трябва да изразите опасение?

Този раздел от политиката обхваща 3 области:

 • Как да изразите опасение.
 • Какво да правите, ако сте жертва на подкуп или корупция.
 • Защита.

Как да изразите опасение

Ако подозирате, че съществува случай на подкуп или корупционни дейности, който е възникнал във връзка с „Уан Моушън Лоджистикс“, призоваваме Ви да изразите опасенията си на възможно най-ранен етап. Ако не сте сигурни дали определено действие или поведение може да се счита за подкуп или корупция, трябва да говорите с прекия си ръководител, мениджъра по съответствието, директора или с ръководителя на Отдел „Управление и правни въпроси“.

„Уан Моушън Лоджистикс“ ще запознае всички служители с процедурите за подаване на сигнали, за да могат служителите да изразяват своите опасения бързо и поверително.

Какво да правите, ако сте жертва на подкуп или корупция

Трябва да съобщите на Вашия мениджър по съответствието във възможно най-кратък срок, ако някой Ви предложи подкуп, ако поискат от Вас да дадете такъв, ако подозирате, че може да бъдете подкупен или от Вас да бъде поискано да подкупите някого в близко бъдеще или ако имате причина да смятате, че сте жертва на друга корупционна дейност.

Защита

Ако откажете да приемете или предложите подкуп или съобщите за опасение, свързано с евентуални действия на подкуп или корупция, „Уан Моушън Лоджистикс“ разбира, че може да се чувствате притеснени от възможните последствия. „Уан Моушън Лоджистикс“ ще подкрепи всеки, който изрази опасения добросъвестно съгласно тази политика, дори ако разследването установи, че е допуснал грешка.

„Уан Моушън Лоджистикс“ ще се погрижи никой да не търпи пагубно отношение в резултат на отказ да приеме или предложи подкуп или други корупционни дейности или защото е съобщил за опасение, свързано с потенциален/ни акт/ове на подкуп или корупция.

Пагубното отношение се отнася до уволнение, дисциплинарни действия, отношение или неблагоприятно третиране във връзка с опасението, което е изразило съответното лице.

Ако имате основание да смятате, че сте били подложени на несправедливо отношение в резултат на опасение или отказ да приемете подкуп, трябва незабавно да уведомите прекия си ръководител или мениджъра по съответствието.

 1. Обучение и комуникация

„Уан Моушън Лоджистикс“ ще осигури обучение за тази политика като част от въвеждащия процес за всички нови служители. Служителите също ще получават редовно и съответно обучение за това как да се придържат към тази политика и от тях ще се иска ежегодно да приемат официално, че ще спазват тази политика.

Политиката за борба с подкупите и корупцията на „Уан Моушън Лоджистикс“ и отношението на нулева толерантност ще бъдат ясно съобщени на всички доставчици, изпълнители, бизнес партньори и всички трети лица в началото на бизнес отношенията, и при необходимост след това.

„Уан Моушън Лоджистикс“ ще осигури съответното обучение за борба с подкупите и корупцията на служителите и т.н., когато считаме, че техните знания за това как да спазват Закона за подкупите трябва да бъдат подобрени. Като добра практика, всички фирми трябва да предоставят на служителите си обучение за борба с подкупите, когато съществува потенциален риск да се сблъскат с подкуп или корупция по време на работната им дейност.

 1. Водене на отчетна документация

„Уан Моушън Лоджистикс“ ще води подробни и точни финансови документи и ще прилага подходящ вътрешен контрол, които да служат като доказателство за всички извършени плащания. Ние ще декларираме и съхраняваме писмена документация за сумата и причината за приетите и дадени подаръци или гостоприемство и разбираме, че подаръците и актовете на гостоприемство подлежат на преглед от ръководството.

 1. Мониторинг и преглед

Мениджърът по съответствието на „Уан Моушън Лоджистикс“ отговаря за мониторинга на ефективността на тази политика и редовно ще преглежда прилагането й. Ще се оценява нейната годност, адекватност и ефективност.

Системите и процедурите за вътрешен контрол, предназначени за предотвратяване на подкупи и корупция, подлежат на редовни одити, с цел да се гарантира, че същите са ефективни на практика.

Всички нужни подобрения ще бъдат приложени във възможно най-кратък срок. Насърчаваме служителите да ни предоставят обратна връзка за тази политика, ако имат някакви предложения за това как същата може да бъде подобрена. Обратната връзка от този тип трябва да бъде отправена към мениджъра по съответствието.

Тази политика не е част от трудовия договор на служителя и „Уан Моушън Лоджистикс“ може да я изменя по всяко време, с цел подобрение ефективността й в борбата с подкупите и корупцията.

 

Политика за борба с привличането на служители/изпълнители

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс“ разбира и се съгласява, че всеки опит от страна на служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс“ да накара други служители или изпълнители да напуснат работата си при Работодателя, или всеки опит за намеса във взаимоотношенията на „Уан Моушън Лоджистикс“ с другите му служители и изпълнители би бил вреден и увреждащ.

„Уан Моушън Лоджистикс“ също така разбира и се съгласява, че всеки опит на служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс“ да накара други служители или изпълнители на друга фирма или дружество да се откажат от заетостта си или договора си в тази фирма, с цел да се присъединят към „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ би бил вреден и увреждащ и не представлява добра бизнес етика, която е част от принципите на фирмения етос на „Уан Моушън Лоджистикс“.

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Тази политика се прилага за всички лица, ангажирани от „Уан Моушън“ на всички нива, включително служители, ръководство, работници от агенции и нередовни работници, както и независими изпълнители или всяко друго лице или лица, свързани с нас (включително трети лица), или някое от нашите дъщерни дружества или техните служители.

 1. Отговорности

Всички служители и изпълнители на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ се съгласяват, че за срока на договора, сключен с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, както и за период от две (2) години след края на този срок, Служителят или изпълнителят няма по никакъв начин, пряко или непряко:

 • Да склонява или да се опитва да накара някой служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс“ да напусне работа на трудов договор или на хонорар или по друг начин да прекрати договор или споразумение, свързан/о с извършването или предоставянето на услуги, сключен с „Уан Моушън Лоджистикс“.
 • По друг начин да се намесва или нарушава отношенията на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ с неговите служители и изпълнители;
 • Да обсъжда възможности за заетост или да предоставя информация за конкурентна заетост на служителите или изпълнителите на „Уан Моушън Лоджистикс“; или
 • Да склонява, примамва или привлича служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс“ с цел възможност за работа, която е конкурентна на „Уан Моушън Лоджистикс“.

Всички служители и изпълнители „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ също се съгласяват, че в интерес на добрата бизнес етика те нямат право за срока на договора или споразумението, сключен/о между въпросното физическо лице или фирма и „Уан Моушън Лоджистикс“, пряко или непряко:

 • Да склоняват или да се опитват да накарат някой служител или изпълнител на фирма, която осъществява дейност в рамките на същия клиентски договор като „Уан Моушън Лоджистикс“, да напусне работа на трудов договор или на хонорар или по друг начин да прекрати договор или споразумение, свързан/о с извършването или предоставянето на услуги, сключен с въпросната фирма, с намерението да търсят договор с или трудова заетост при „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.
 • По друг начин да се намесват или да нарушават отношенията на някаква фирма с нейните служители и изпълнители.
 1. Нарушения на политиката

Нарушения на условията по тази политика от страна на някой служител или изпълнител на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не се толерират.

Всяко нарушение на тази политика ще се разглежда в съответствие с нашата дисциплинарна процедура и може да доведе до прекратяване на трудовата заетост за грубо нарушение или прекратяване на сключено споразумение за предоставянето на услуги.

 

Политика на работното време, часовете на шофиране и възнаграждението

Политика на работното време, часовете на шофиране и възнаграждението

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс“ е посветено на безопасността и благосъстоянието на своите служители, подизпълнители, клиенти и членовете на обществеността, както и на безопасността и благосъстоянието на всички служители, изпълнители или трети лица, свързани с клиенти на „Уан Моушън Лоджистикс“ или друго физическо лице или фирма, които могат да се ангажират с „Уан Моушън Лоджистикс“ във всяка ситуация, затова ние изискваме от всички лица и фирми, които желаят да работят, да предоставят услуги или да се ангажират с „Уан Моушън Лоджистикс“, във всеки един момент да действат отговорно, да спазват най-добрите практики и да са запознати със своите индивидуални отговорности както съгласно законодателството на Обединеното кралство, така и съгласно тази политика.

„Уан Моушън Лоджистикс“ има за цел да подкрепи допълнително своите служители и изпълнители в постигането на задоволителен баланс между работа и личен живот, доколкото това е възможно, осигурявайки гъвкавост в условията на отпуск и работа, който освен че отговаря на законовите изисквания, цели ефективно балансиране на индивидуалните обстоятелства с текущите бизнес нужди на „Уан Моушън Лоджистикс“.

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Тази политика се състои от следните отделни раздели, които обхващат лицата, ангажирани с „Уан Моушън“ в качеството, подробно описано в раздела:

 • Работно време на служителите
 • Работно време на подизпълнителите
 • Часове на шофиране
 1. Работно време на служителите

Всички служители на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ имат минимална работна седмица от 40 часа за седем дни, считано от неделя до събота, без обедните почивки и при спазване на правилата за работното време (подробно описани по-долу), те са длъжни да отработват и допълнителни часове, които могат да бъдат основателни и необходими за ефективното и ефикасно изпълнение на техните отговорности.

Правила за работното време

Правилата за работното време (ПРВ) ограничават часовете, в които един служител може да работи средно до 48 часа седмично в рамките на непрекъснат 17-седмичен период. „Уан Моушън Лоджистикс“ съзнава, че от време на време натискът в работата може да доведе до това служителят доброволно да работи повече от 48 часа през дадена седмица. Очаква се обаче служителите и мениджърите да управляват натовареността на служителите и да се погрижат лимитът от 48 часа седмично да не се превишава системно.

Извънредно работно време

Извънредното работно време се получава, когато даден служител (независимо дали е на пълен работен ден, на непълно работно време или сезонен) е длъжен да работи над обичайното си договорено време.

Преките ръководители ще се стремят да се погрижат необходимостта от полагането на извънреден труд да е сведена до минимум, като планират натовареността според наличните ресурси и като подкрепят хората да управляват ефективно собствената си натовареност и работно време.

За служителите, които работят на договор с определено годишно работно време, трябва да е налице споразумение между служителя и прекия ръководител преди да бъдат отработени допълнителни часове, за да се определи дали те са част от годишното работно време на служителя или представляват „извънреден труд“.

Повечето служители отговарят на условията за обезщетение, ако се налага да работят извънредно. Обезщетяването на персонала, който отговаря на условията, за изработен извънреден труд ще бъде или чрез ползване на почивни дни в замяна на извънредно изработените часове, или с платен извънреден труд.

Отпуск/почивки

Всички служители на пълен работен ден имат право на платен годишен отпуск от 30 работни дни за пълна година на заетост и трябва да положат всички усилия, за да ползват целия си полагаем отпуск през всяка година на годишен отпуск. Годишният отпуск се изчислява пропорционално за:

служители, които работят на непълно работно време (въз основа на часовете и/или броя на дните, в които работят); и служители, наети на срочен договор (въз основа на продължителността на договора им).

Целият отпуск за служителите, които работят на непълно работно време или с компресирани часове на пълен работен ден, се изчислява, записва и картотекира по часове.

Годината за отпуски тече според календарната година (януари – декември) и служителите могат да ползват годишен отпуск до 2 последователни седмици по всяко време на годината за отпуски, при спазване на оперативните изисквания и след одобрение от ръководството.

Служителите трябва да получават одобрение за всички годишни отпуски от прекия си ръководител, преди да вземат отпуск и трябва да предоставят възможно най-дълго предизвестие. Всяка молба за годишен отпуск се разглежда внимателно по същество, но прекият ръководител трябва да вземе предвид оперативните изисквания, преди да одобри дадена молба.

Съветваме служителите да не уреждат почивки, докато не получат одобрение на молбите си за отпуск.

Когато даден служител напусне работа при „Уан Моушън Лоджистикс“, той трябва да вземе целия си неползван годишен отпуск преди напускането си. Ако това не е възможно поради оперативни изисквания, всички неползвани дни могат да му бъдат изплатени вместо отпуск, със съгласието на прекия му ръководител. Ако служителят е ползвал твърде много дни годишен отпуск във връзка с натрупания му полагаем отпуск към момента на напускането, „Уан Моушън Лоджистикс“ ще приспадне заплащането за броя на дните, взети в повече.

Специален отпуск

Предоставянето на специален отпуск със заплащане има за цел да даде възможност на служителите да ползват почивка от работа за лични ангажименти, които не са обхванати от отпуска по майчинство, родителския или друг отпуск по семейни причини.

Служителят може да допълни специалния отпуск с годишния отпуск, с разрешение от ръководството. За информация относно отпуските за деца на издръжка (неплатен отпуск), вижте Политиката за отпуски по семейни причини.

Заявленията за специален отпуск ще се разглеждат по същия начин като другите молби за отпуск, като се вземат предвид оперативните изисквания и бизнес нуждите.

Формите на специален отпуск, подробно описани в тази процедура, са:

 • отпуск за полагане на грижи или по състрадателни причини;
 • явяване в съда (включително служба като съдебен заседател);
 • отпуск за обществена служба;
 • церемонии/отличия и присъствие на партита в кралската градина.

Отпуск за полагане на грижи или по състрадателни причини

Може да се разреши специален отпуск за скърбене до 5 дни със заплащане при смърт на близък роднина, съпруг/а или партньор. Заявлението трябва да бъде отправено до прекия ръководител, който ще вземе предвид продължителността на отпуска по състрадателни причини, който следва да бъде одобрен, отчитайки фактори като: връзката на починалия със служителя; дали служителят трябва да играе практическа роля (например организиране на погребение или уреждане на дела); на какво разстояние служителят трябва да пътува за погребението.

Специалният отпуск за полагане на грижи със заплащане обикновено се дава само с цел полагане на грижи, когато: близък роднина е тежко болен; или е препоръчително служителят да остане с дете или близък роднина, когато същото/същият е приет/о в болница.

Не бива да се предоставя специален отпуск със заплащане за случаите, когато членовете на домакинството на служителя, особено малки деца, страдат от общи заболявания. Очаква се служителите да ползват годишен отпуск за покриване на подобни непредвидени обстоятелства.

Служба като съдебен заседател и друго явяване в съда

Разрешава се специален отпуск със заплащане за служител, който е призован за служба като съдебен заседател. Въпреки това, в изключителни случаи, „Уан Моушън Лоджистикс“ може да поиска от даден служител да отложи службата си като съдебен заседател поради съществени оперативни изисквания.

Служителите, които са длъжни да се явят в съда в официално качество (като например явяване в качеството си на свидетел), ще се считат, че отсъстват по служебен ангажимент и ще получат обичайното си възнаграждение и всички евентуални дневни надбавки за пътуване и престой.

Служителите, които са длъжни да се явят в съда в друго лично качество, обикновено трябва да ползват годишен отпуск или специален отпуск без заплащане, за да покрият отсъствието си.

По всички въпроси, свързани с явяването в съда, служителите: трябва да уведомят прекия си ръководител веднага след като са получили уведомление за явяване в съда; трябва да поддържат връзка с прекия си ръководител, за да му подават актуална информация за продължителността на отсъствието им; могат да поискат пътни и дневни надбавки, ако отсъстват поради служебни ангажименти. Ако тези надбавки са получени от съда или ако претендират за загуба на печалба, те трябва да възстановят на „Уан Моушън Лоджистикс“ получената от съда сума.

Отпуск за обществена служба

„Уан Моушън Лоджистикс“ желае да подкрепи служители, които изпълняват задължения по обществена служба и може да предостави разумен специален отпуск за задължения като магистратски задължения (като „Мировия съд“), ръководител на образователно учреждение, членове на законоустановен трибунал, полицейски орган или съвет на посетители на затвора.

Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално за всеки отделен случай, за да се определи дали отпускът може да бъде разрешен и дали трябва да бъде платен или неплатен. Факторите, които се вземат под внимание при подобни решения, включват: продължителността на искания специален отпуск; периодът на отпуск, който служителят вече е ползвал, включително специален отпуск, годишен отпуск и отсъствие по болест; оперативни изисквания и бизнес нужди.

Церемонии, отличия и присъствие на партита в кралската градина

Служителите ще получат платен специален отпуск, за да присъстват на церемония, на която да им бъде връчено отличие или да присъстват на парти в кралската градина.

Служителите трябва да уведомят прекия си ръководител веднага щом узнаят за отличието или поканата.

 1. Подизпълнители

За целите на тази политика подизпълнител е всяко физическо лице, което не е служител на „Уан Моушън Лоджистикс“, а е фирма, предоставяща услуги на „Уан Моушън“, при условията на договор или споразумение с подизпълнител, или член на персонала на фирма, предоставяща услуги по подобно споразумение.

„Уан Моушън“ приема, че всяко лице или фирма, предоставящо/а услуги на „Уан Моушън“ в качеството си на подизпълнител, е изцяло отговорно/а за управлението на собственото си работно време или за управлението на работното време на персонала, който предоставя услугата. Всеки подизпълнител, който предоставя услуги на „Уан Моушън“, трябва да осигури поддържането на достатъчно ресурси, с цел да се гарантира, че никое лице не превишава ограниченията, определени в правилата за работното време, както и че се водят достатъчно документи и същите се предоставят на „Уан Моушън Лоджистикс“ при поискване, за да може да бъде потвърдено, че подизпълнителят или фирмата спазва своята отговорност по отношение на правилата за работното време и часовете на шофиране.

 1. Шофиране

Като част от постоянния си ангажимент към безопасността и благосъстоянието на служителите, подизпълнителите, служителите и клиентите на неговите клиенти, както и членовете на обществеността, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква от всички служители, подизпълнители или персонал на подизпълнителите да гарантират, че във всеки един момент са запознати със своите отговорности и спазват правилата на Великобритания за часовете на местните водачи.

В съответствие с тези правила, всички служители и подизпълнители трябва да гарантират, че нито те, нито никой отделен член на техния персонал:

 • Нямат право да шофират за период над 10 часа на ден при предоставянето или извършването на услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.
 • Никое самостоятелно лице не може да остане „дежурно“ за период над 11 часа на ден при предоставянето или извършването на услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.
 • Всяко лице трябва да направи поне 30-минутна почивка след непрекъснат период от 5 часа 30 минути шофиране или общо 45 минути почивка за всеки период от 8 часа 30 минути шофиране.
 • Всяко лице трябва да спазва период на почивка най-малко 10 часа от момента на последното дежурство до момента на първото дежурство на следващия работен ден, въпреки че това може да бъде намалено до 8,5 часа 3 пъти седмично.
 • Всяко лице трябва да спазва поне един период на почивка от 24 часа на всеки 2 седмици.
 • Всяко лице трябва да води точна отчетна документация за часовете шофиране, изразходени при предоставянето или извършването на услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, включително подробности за взетите почивки през деня и при поискване тези отчетни документи да се представят на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, за да може „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да провери спазването на правилата на Великобритания за часовете на местните водачи.

Допълнителна информация относно правилата на Великобритания за часовете на местните водачи можете да намерите на адрес www.gov.uk/drivers-hours/gb-domestic-rules .

 1. Политика на възнаграждение

Всички плащания както на служители, така и на подизпълнители, се извършват съгласно условията, договорени в рамките на договора със служителя или договора с подизпълнителя, сключен между служителя или изпълнителя и „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ към момента, когато услугите са предоставени.

 1. Нарушения на политиката

Всяко неспазване от страна на служителя, физическото лице, фирмата или персонала на правилата на Великобритания за часовете на местните водачи или неподдържане на достатъчно отчетни документи, които позволяват на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да провери дали лицето е спазило своите задължения по тези правила, може да се счита за съществено нарушение на договора или трудовия договор или договора с подизпълнителя или договора за услуги въз основа на това, че подобни действия биха представлявали сериозно нарушение на политиката за здравето и безопасността.

Политика за тестване за наркотици и алкохол

 

  1. Основен принцип

  Ние в „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ непрекъснато се стремим да осъществяваме нашата търговска дейност по начин, който ще постигне най-високия възможен стандарт на здраве и безопасност за нашите служители, изпълнители, клиенти и членовете на обществеността. Тъй като нашата дейност се основава на автомобилния транспорт, ние съзнаваме, че можем да допринесем за една безопасна, здравословна и продуктивна работна среда, като приемем политика за нулева толерантност към употребата на алкохол и незаконни наркотици на работното място, предотвратявайки проблемите с наркотиците и алкохола , чрез повишаване на осведомеността, чрез идентифициране на проблемите на най-ранен етап и чрез предлагане на подкрепа на тези, които имат проблем.

  Нашата политика е създадена така, че да гарантира, че никое лице под влияние на незаконни наркотици или алкохол не предоставя или извършва услуги за „Уан Моушън“, нито управлява автомобил от името на „Уан Моушън“.

  1. Кои лица обхваща тази политика?

  Тази политика важи за всички наши служители, както и за подизпълнители (включително агенции и самостоятелно заети лица), консултанти и служители на други организации, при работа на нашите обекти и в нашите помещения или обектите и помещенията на нашите клиенти от наше име.

  1. Скрининг на служители/подизпълнители при постъпване на работа

  Преди дадено физическо лице да може да предоставя или извършва някакви услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ във всяка ситуация в качеството си на служител, подизпълнител или персонал на подизпълнител, трябва да се извърши Скрининг тест за наркотици и алкохол и да се представи отрицателна проба.

  1. Случаен скрининг

  По време на извършване на дейност като изпълнител за или по време на трудовата заетост при „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, ще има непрекъснато изискване за всяко физическо лице да се съгласи да се подлага на случайни скрининг тестове за наркотици и алкохол с цел проверка на спазването на тази политика, при поискване от представител на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или представител на нашия клиент, в чиито помещения се предоставят или извършват услугите.

  1. Процес на тестване

  Всички скрининг тестове, преминати от физическо лице в съответствие с тази политика, се провеждат за сметка на „Уан Моушън“ от подходящо квалифициран и упълномощен независим токсиколог от името на третото лице, назначено от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или от клиент на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за провеждане на подобни скрининг тестове.

  Резултатите от всички скрининг тестове трябва да бъдат на разположение на дарителя, след като бъдат предоставени на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

  1. Неотрицателен резултат

  Ако резултатът от проведен скрининг тест е „Неотрицателен“, въпросният служител следва незабавно да бъде отстранен от всички задължения, докато не бъде проведено разследване в съответствие с нашата дисциплинарна процедура.

  Ако резултатът от проведен скрининг тест е „Неотрицателен“, въпросният изпълнител ще трябва да възстанови на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ разходите за скрининг теста и съответното споразумение или договор за услуги следва незабавно да бъде прекратен/о.

  1. Право на обжалване

  Дарителят има право на обжалване, когато е в ситуация, в която оборудването за тестване на място може да е дефектно; тогава пробите следва да бъдат изпратени в одобрена лаборатория. Могат да възникнат допълнителни разходи/неустойки в зависимост от резултата.

Политика за здраве и безопасност

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ се отнася сериозно към проблемите на здравето и безопасността и се ангажира да пази здравето и безопасността на своя персонал, на своите изпълнители и на всички, засегнати от неговата търговска дейност или посещаващи неговите помещения. Тази политика има за цел да помогне за постигането на това, чрез изясняване кой е отговорен за въпросите на здравето и безопасността и какво представляват тези отговорности.

 1. Кои лица обхваща тази политика

Тази политика се прилага за целия персонал, всички изпълнители, агенти или лица, предоставящи услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, със специфичните елементи на политиката и отговорностите, посочени в настоящото за различните страни, подробно описани в политиката.

 1. Нашите отговорности

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ приема, че има задължение да се погрижи във всеки един момент да направи всичко възможно, за да гарантира здравето и безопасността на своя персонал, на своите клиенти, персонала на своите клиенти, на своите изпълнители, на всяко лице, засегнато от търговската му дейност и като цяло на обществеността. „Уан Моушън Лоджистикс“ приема, че като минимум е отговорно за:

 • Предприемане на разумни стъпки за опазване здравето и безопасността на своя персонал, изпълнители, хората, засегнати от търговската му дейност, както и всички лица, посещаващи помещенията му;
 • Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността и предприемане на стъпки за тяхното управление или преодоляване;
 • Осигуряване на безопасно и здравословно работно място за персонала в помещенията му или мястото му на дейност, включително по време на извънредна ситуация;
 • Предоставяне на подходяща информация, указания и обучение, за да може целият персонал или изпълнителите да изпълняват задачите си безопасно, да избягват опасности, ненужни рискове и да дадат положителен принос за собственото си здраве и безопасност на работното място.
 • Когато е целесъобразно, осигуряване на подходящо обучение в областта на здравето и безопасността, в съответствие с ролята или задачата.
 • Насърчаване на ефективна комуникация и консултации между „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и неговия персонал или изпълнители по въпросите на здравето и безопасността.
 • Редовно следене и преглед на управлението на здравето и безопасността на работното място, извършване на всички необходими промени и свеждането им до вниманието на тези, които биха били засегнати от въпросните промени.

Цялостната отговорност по въпросите на здравето и безопасността е възложена на Лиам Абдула, който отговаря за ежедневните въпроси, свързани със здравето и безопасността.

 1. Вашите отговорности

Персоналът, служителите или всяко лице, ангажирано с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, приемат, че трябва да полагат разумна грижа за собственото си здраве и безопасност и това на другите, които могат да бъдат засегнати от техните действия или бездействия и като минимум от тях се очаква:

 • Да си сътрудничат с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за постигане на общо спазване на задълженията и изискванията относно здравето и безопасността.
 • Да имат предвид на първо място проблемите, свързани със здравето и безопасността, и да поемат лична отговорност за своите действия и всички евентуални последици за здравето и безопасността, произтичащи от техните действия или бездействия;
 • Да спазват всички съществуващи указания или правила относно здравето и безопасността, на мястото, където работят, включително указания за безопасно използване на оборудване.
 • Когато работят на място, различно от помещенията на „Уан Моушън Лоджистикс“, да се запознаят със специфичните изисквания относно здравето и безопасността на всеки обект, както и с лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място или помещение.
 • Да докладват своевременно всички опасения относно здравето и безопасността на лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място, включително всички възможни опасности, рискове или неизправности на оборудването, колкото и незначителни или тривиални да изглеждат.
 • Своевременно да съобщават за всеки инцидент, произшествие или разминаване на косъм от такива, независимо от това дали има пострадало/и лице или лица, на лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място, или на подобно подходящо лице.

Всички изпълнители или трети лица, които предоставят услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, независимо дали в качеството си на физическо лице или на фирма, също приемат, че имат отговорността да гарантират, че те и техният персонал или представители поемат отговорност за своите действия и всички последици за здравето и безопасността, произтичащи от предоставянето на услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ очаква от всички подобни изпълнители или фирми:

 • Да си сътрудничат във всеки един момент с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и неговия персонал, за да се осигури общо спазване на задълженията и изискванията относно здравето и безопасността.
 • По всяко време да се грижат и да гарантират, че техният персонал притежава лични предпазни средства (ЛПС), необходими за безопасното изпълнение на конкретната задача, която са поели. Въпреки че това изискване може да варира в зависимост от местоположението във всеки един момент, минималните необходими ЛПС са:

Жилетка или яке с висока видимост

○ Защитни обувки

 • Да поемат лична отговорност за своите действия и всички последици за здравето и безопасността, произтичащи от действията и бездействията им или от тези на техния персонал.
 • По всяко време да спазват всички указания или правила относно здравето и безопасността на мястото, където те или техният персонал предоставят услуги, включително указания за безопасно използване на оборудване, както и всички специфични за обекта политики за безопасност.
 • Да се запознаят със специфичните за обекта изисквания относно здравето и безопасността, както и с лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място, като това може да не е служител на „Уан Моушън“.
 • Да докладват своевременно всички опасения относно здравето и безопасността на лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място, включително всички възможни опасности, рискове или неизправности на оборудването, колкото и незначителни или тривиални да изглеждат.
 • Своевременно да съобщават за всяка злополука, инцидент или разминаване на косъм от такива, независимо от това дали има пострадало/и лице или лица, на лицето, което отговаря за здравето и безопасността на това място, или на подобно подходящо лице.
 • Да преминат за своя сметка през курс на обучение или подобна образователна програма, която може да се изисква от „Уан Моушън Лоджистикс“ или неговите клиенти, за да може изпълнителят, фирмата или нейният персонал да се запознаят с конкретна задача и последиците за здравето и безопасността от тази задача, включително правилното и безопасно използване на евентуалното оборудване, свързано с тази задача.
 1. Оценки на риска

Оценката на риска е внимателното изследване на това кое на работното място може да причини вреда на лице или лица. „Уан Моушън“ непрекъснато оценява всички рискове за своя персонал, изпълнители, клиенти или всяко лице, засегнато от търговската му дейност, произтичащи от ежедневните задачи или задължения на служителите и изпълнителите му и при необходимост въвежда мерки, практики или процес за контрол и смекчаване на тези рискове и когато е практически възможно, осигурява подходяща подкрепа за обучението или образованието на своя персонал или изпълнители, за да съпътства всички подобни промени.

 1. Ръчно боравене

Когато е практически възможно, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ избягва необходимостта от ръчно боравене, но приема, че естеството на дейността му е такова, че известна степен на ръчно боравене е неизбежна в рамките на някои задачи, възложени на служителите или изпълнителите му и следователно, когато е целесъобразно, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ осигурява подходящи указания или обучение по ръчно боравене (например повдигане или пренасяне на тежки предмети).

 1. Подизпълнители

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ работи с редица подизпълнители в ежедневните си дейности и приема, че има задължението за грижа спрямо подизпълнителя, за да се погрижи да бъдат предприети всички разумни предпазни мерки за намаляване на риска за бизнеса на подизпълнителя или неговия персонал при предоставянето на услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

Когато даден подизпълнител или неговият персонал предоставят услуга на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ на дадено място, което нито е собственост, нито се експлоатира от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, ние следва да гарантираме, че е налична и ще бъде съобщена на подизпълнителя информация за лицето или лицата, които отговарят за здравето и безопасността на мястото, където предстои да бъдат предоставени услугите, и в случай, че мястото изисква преминаване през програма или курс за въвеждане или запознаване с обекта, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ следва да се погрижи подизпълнителят да посещава въпросния курс или програма за обучение преди предоставянето на услуги.

Подизпълнителят приема, че като независима фирма, предоставяща услуги на „Уан Моушън Лоджистикс“, има отговорността да гарантира здравето и безопасността на своя персонал, на персонала на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, на неговите клиенти и на всички лица, засегнати от неговата търговска дейност. „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ очаква от подизпълнителя или фирмата като минимум:

 • Да бъде опитен доставчик на услугите и следователно да разбира всички свързани с тях рискове, за да сведе до минимум тези рискове.
 • Във всеки един момент да действа добросъвестно и не в противоречие с политиката за здраве и безопасност на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или, когато е приложимо, тази на неговите клиенти.
 • Когато е целесъобразно, да проведе за своя сметка програма за обучение или образователна програма по отношение на здравето и безопасността, която се изисква или от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, или от неговите клиенти преди предоставянето на услуги.
 • Да извърши своя собствена подходяща оценка на риска, в допълнение към евентуална извършена такава от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за всяка задача, за която се изисква от подизпълнителя, когато „Уан Моушън Лоджистикс“, неговите клиенти или подизпълнителят открият риск за лица, свързани със задачата или за обществеността.
 • В случай на злополука, инцидент или опасно събитие, в което участва подизпълнителят, своевременно да докладва за този инцидент на местния представител на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и да представи доклад по RIDDOR (Регламентите за съобщаване за наранявания, болести и опасни случаи), както се изисква от закона.
 1. Нарушения на политиката

Всички служители, изпълнители, фирми или техният персонал, които не спазват тази политика, са обект на дисциплинарни действия, както е посочено в действащия към момента договор със служителя или договор за услуги, които действия могат да включват незабавно прекратяване на подобен договор.

Политика за безопасност, сигурност и оборудване на автомобилите

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ e ангажиранo да гарантира, че както автопаркът на дружеството ни, така и автомобилите, собственост на и експлоатирани от нашите служители, изпълнители или агенти, са възможно най-безопасни. Тази политика има за цел да гарантира, че изискванията относно оборудването за безопасност на автомобилите се документират и управляват по последователен начин, с цел подобряване на нашата отчетност за безопасността по отношение на WRRR (пътни рискове, свързани с работата).

Да се гарантира монтирането на най-подходящото предпазно оборудване на всички автомобили, е съвместна отговорност на висшето ръководство, оперативните служители, водачите и собствениците на автомобилите, които се ползват за предоставяне на услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

Водачът на всеки автомобил играе ключова роля в предоставянето на обратна връзка, за да се гарантира, че е монтирано най-подходящото оборудване и че всички евентуални дефекти се съобщават веднага щом възникнат.

 1. Кои лица обхваща тази политика

Тази политика се прилага за целия персонал, всички изпълнители, агенти или лица, предоставящи услуги на „Уан Моушън Лоджистикс“, които отговарят за всеки аспект от снабдяването, монтажа, поддръжката и ползването на автомобила и неговото предпазно оборудване.

 1. Нашите отговорности

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ ще се стреми да гарантира, че всяко лице, което използва МПС във всяка ситуация при предоставянето на услуги на „Уан Моушън“:

 • Притежава и продължава да притежава валидна шофьорска книжка, която обхваща като минимум ползвания клас автомобил, когато е приложимо, това се проверява чрез периодични проверки (на не повече от 6 месеца) на статуса на шофьорската книжка, като се използва онлайн услугата за проверка, предоставена от Агенцията за свидетелства на водачи и автомобили във Великобритания.
 • Няма повече от 6 (шест) наказателни точки в шофьорската си книжка
 • Е обучен за ползване на предпазно или допълнително оборудване, монтирано на автомобила преди първото ползване на автомобила.
 • Разбира процеса за проверка на предпазното оборудване на автомобила.
 • Разбира процеса за ежедневна проверка на изминатия път на автомобила.
 • Разбира процеса за подаване на сигнал за дефекти по автомобила или неговото оборудване.

Ние също така гарантираме, че всеки автомобил, собственост на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и издадено на някоя страна за целите или предоставянето на услуга на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, във всяка ситуация, ако няма монтирано на автомобила стандартно оборудване от производителя, следва да съдържа като минимум следното предпазно оборудване:

 • Пожарогасител 5 кг
 • Комплект за първа помощ
 • Предупредителен триъгълник за безопасност
 • Яке с висока видимост
 • Фенерче за спешни случаи
 1. Вашите отговорности

Като лице, ползващо МПС, с което се предоставят услуги на „Уан Моушън“, независимо от собствеността на автомобила, Вие разбирате отговорността си да гарантирате, че автомобилът е оборудван като минимум със следното предпазно оборудване:

 • Пожарогасител 5 кг
 • Комплект за първа помощ
 • Предупредителен триъгълник за безопасност
 • Яке с висока видимост
 • Фенерче за спешни случаи

В случай, че автомобилът не съдържа никое от изброеното оборудване или сте наясно с дефект в оборудването, Вие разбирате, че това трябва незабавно да бъде съобщено на собственика/Водача на автомобила и всяко липсващо или дефектно оборудване трябва да бъде заменено в рамките на 48 часа от сигнала за дефектното или липсващо оборудване.

 1. Сигурност на автомобила

Сигурността на всеки автомобил, който се използва за предоставяне на услуга на „Уан Моушън Лоджистикс“, както и съдържанието на автомобила, са от първостепенно значение и следователно разбирате, че има изискване във всеки един момент да се гарантира, че автомобилът е заключен, когато е без надзор и че през цялото време, докато се извършват услугите да се използва секретна верига за ключове или подобен държач за ключове.

Вие също така разбирате и се съгласявате, че въпреки че сигурността на автомобила е от първостепенно значение, това не трябва да бъде поставено пред безопасността и сигурността на водача, потребителя или пътника на автомобила, нито на който и да е гражданин.

 

Процедура за докладване на пътнотранспортни произшествия или инциденти

 1. Основен принцип

Тъй като дейността на „Уан Моушън Лоджистикс“ се основава на автомобилния транспорт, „Уан Моушън“ приема, че макар да се стремим да полагаме всички възможни усилия, за да обучим лицата, които управляват автомобили за или от името на „Уан Моушън Лоджистикс“, в най-добрите практики, включително защитни техники за шофиране, в хода на тази дейност автомобилите, управлявани от служители или подизпълнители на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, статистически е по-вероятно да участват в пътнотранспортно произшествие или инцидент, отколкото друг автомобил на пътя, следователно всички лица, които трябва или желаят да управляват МПС за предоставяне или извършване на услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ са длъжни да прочетат, разберат и да се запознаят с нашата процедура за докладване на пътнотранспортни произшествия, за да се уверят, че в случай на злополука или инцидент са запознати със своите отговорности както към „Уан Моушън Лоджистикс“, така и към други участници в движението и гражданите.

 

 

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Всяко лице, което управлява моторно превозно средство, включително лек автомобил, микробус, търговски автомобил или мотоциклет при предоставяне или извършване на услуги за „Уан Моушън“ във всяка ситуация.

 1. Ако участвате в злополука

В случай, че участвате в пътнотранспортно произшествие или катастрофа, първото Ви задължение е за безопасността и благосъстоянието на самите Вас и на хората около Вас. Ако смятате, че е необходимо или смятате, че някое лице или лица са ранени, в опасност или има вероятност от нараняване, трябва незабавно да се обадите на тел. 999 и да поискате съдействие от съответните спешни служби.

След като установите, че няма пострадали лица и няма повече риск от нараняване или опасност, трябва да направите следното:

 • Не признавайте и не спекулирайте с вината за злополуката или инцидента с участваща трета страна
 • Запишете подробностите за всички трети лица, участващи пряко в злополуката или инцидента, като минимум тези данни трябва да включват, когато е целесъобразно:

○ Пълно име

○ Домашен адрес

Дневен телефонен номер

Вечерен телефонен номер

Марка на автомобила

Модел на автомобила

Регистрационен номер на автомобила

 • Направете снимки на всички автомобили, участващи в злополуката или инцидента, разположението на пътното платно около злополуката, както и всички пътни табели или предмети на пътя, повредени в резултат на злополуката.
 • Представете на трети лица всички разумно поискани данни, когато към момента на злополуката липсват някакви данни, представете на третото лице точна информация за контакт, за да ги получи.
 • Запишете следните данни за всеки свидетел на злополуката или инцидента:

○ Пълно име

○ Домашен адрес

Дневен телефонен номер

 

 

 1. Подаване на сигнал за злополука

Когато е възможно, всички пътнотранспортни произшествия или инциденти трябва да бъдат устно докладвани във възможно най-кратък срок на нашия специален телефонен номер, който е 07939288149.

Трябва да се подадат пълни подробности за злополуката, заедно с информацията, записана във връзка със злополуката или инцидента, чрез нашия онлайн формуляр за сигнал за злополуки, който можете да намерите на адрес на www.onemotion.co.uk. В случай, че не е наличен достъп до онлайн формуляра за подаване на сигнали, подробностите трябва да се запишат на хартиен екземпляр на формуляра за подаване на сигнали, който е приложен във всички автомобили, осигурени от „Уан Моушън Лоджистикс“, и този формуляр се предава на член на ръководството на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ във възможно най-кратък срок.

 1. След злополука

След пътнотранспортно произшествие или инцидент, моля, не се опитвайте да се свързвате с трети лица или свидетели, участващи в инцидента. Ако получите някакъв контакт от тези лица, моля, насочете запитването им директно към служителите на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

При никакви обстоятелства не трябва да приемате, обсъждате или да участвате в дискусии относно плащане, обезщетение или възнаграждение във връзка с претърпени вреди, загуби или наранявания от трета страна, участваща в злополуката. Моля, незабавно съобщете за всеки подобен контакт на висшия персонал на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

 

Разпоредби относно бременността

 

  1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс“ разбира, че естеството на някои от задачите, които се задават на служителите, персонала, изпълнителите или агентите, може да бъде физически трудно и за да могат да бъдат извършени и изпълнени тези задачи без риск от нараняване или заболяване, е нужна известна степен на физическа форма от страна на лицата, изпълняващи задачите.

„Уан Моушън Лоджистикс“ прави всичко възможно непрекъснато да наблюдава, контролира и намалява рисковете в работната среда и разбира, че ако жена, която изпълнява физически трудни задачи за или от името на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, забременее, това може да представлява повишен риск от нараняване или заболяване извън нормалния обхват на риска, преценен от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и като такъв, за тези лица може да са необходими специални разпоредби, за да могат същите да продължат да предоставят услуга на „Уан Моушън Лоджистикс“ през цялото това време.

  1. Кои лица обхваща тази политика?

Тази политика цели да покрие разпоредби за нови или бъдещи майки, които предоставят услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

Нова или бъдеща майка се определя като жена, която в момента е бременна, е родила през последните 6 месеца или която в момента кърми.

  1. Нашата цел

С цел да позволи на новите или бъдещите майки да продължат да предоставят услуга на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, като същевременно останат в безопасност от вреда на работното място, „Уан Моушън Лоджистикс“ се стреми да извършва редовен преглед на всички рискове за една бъдеща или нова майка вследствие на задачите, които същата изпълнява, и когато е възможно, да въвежда мерки за контрол за смекчаване на тези рискове.

Това включва:

 • Провеждане на редовни срещи с всяка бъдеща майка на периоди не по-дълги от 4 седмици, за да могат те да дадат гласност на евентуални притеснения или предложения.
 • Провеждане на редовна оценка на риска заедно с бъдещата майка през цялата й бременност и при завръщането й на работа след раждането.
 • Осъществяване на директна връзка с нашите клиенти, с цел поискване спазването на евентуални специални разпоредби, които могат да бъдат нужни или необходими на мястото, на което в момента се намира бъдещата майка.
 • Когато е възможно, предлагане на алтернативен работен график или задача на бъдещата майка, когато това може да доведе до по-малък риск за благосъстоянието или здравето на бъдещата майка.
 • Определяне на евентуални рискове, специфични за бъдещите майки, и когато е възможно, предприемане на подходящи действия за премахване или намаляване на тези рискове

Разпоредби относно равните възможности

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ е фирма, която насърчава равните възможности и се стреми да работи с хора от всички сфери на живота. Като такива ние не толерираме никаква форма на дискриминация, тормоз или фаворизиране, въз основа на религия, сексуалност или някакво увреждане.

По подобен начин „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ се стреми, когато е възможно, да създаде условия за своите служители, агенти или изпълнители, за да гарантира, че те могат да продължат да предоставят услуга на „Уан Моушън Лоджистикс“, когато личните им обстоятелства могат да им попречат да предоставят услугите по начина или в момента, в който обикновено същите биха били предоставени от тях.

 1. Кои лица обхваща тази политика?

Всяко лице, което предоставя услуга на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ в качеството си на служител, независим изпълнител или агент.

 1. Нашата цел

Нашата цел е, когато е възможно, да се ангажираме и да създадем условия за всички лица, които могат да се нуждаят от приспособяване към редовна работна заетост или възможност за изпълнение на обичайните им задачи в резултат на:

 • Необходимост от спазване на религиозна служба или период.
 • Продължително заболяване, загриженост за здравето или увреждане, независимо дали са нови или съществуват от по-рано.
 • Забременяване или скорошно раждане.

Всеки човек, който смята, че има нужда да обсъди специални разпоредби в резултат на някаква промяна или продължителни лични обстоятелства, дори ако те не са включени в тази политика, трябва на първо място да обсъди въпроса с местния представител на „Уан Моушън Лоджистикс“ или с лице за контакт във възможно най-кратък срок, който след това ще даде насоки за следващите стъпки, а когато същият не може да уреди въпроса, той ще се погрижи Вашата молба или изисквания да бъдат изслушани от висшето ръководство на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

 

График за обучение и развитие

 

 1. Обучение за ново начало

Преди предоставяне или извършване на каквито и да е услуги за „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, всички служители, подизпълнители или агенти са длъжни да преминат през основна програма за обучение на „Уан Моушън“, за да се уверят, че са запознати с и способни да изпълняват изискваните от тях задачи по безопасен, компетентен и професионален начин, а също така и разбират етоса на нашето дружество.

Конкретната програма за обучение, която ще трябва да преминете, варира в зависимост от ролята или отговорността, която Ви се предоставя, но обучението Ви може да се състои от, но не се ограничава до едно или повече от следните:

 • Писмен изпит или тест
 • Оценка на управлението на МПС
 • Писмен тест или изпит за пътна безопасност
 • Оценка на ръчно боравене
 • Въведение на обекта
 • Общ курс за безопасност на обекта

Когато услугите се извършват също и на място, което е собственост на или се експлоатира от клиент на „Уан Моушън“ или от трето лице, може да се наложи да преминете през специфично за обекта обучение за безопасност при клиента на „Уан Моушън“ или упълномощено трето лице, на което е възложено провеждането на това обучение.

 1. Непрекъснато развитие

Естеството на извършваните услуги може да означава, че от време на време се налага „Уан Моушън“ да поиска от Вас да участвате в или да преминете през нова или опреснителна програма за обучение, за да се уверите, че сте в крак с най-новите разработки и винаги сте запознати с Вашите отговорности.

Като минимум ние изискваме от всички действащи служители и изпълнители да преминат през основно опреснително обучение в съответствие с ролята им след всеки период, не по-дълъг от 6 месеца.

 1. Специфично за обекта или мястото обучение

Поради естеството на дейността на „Уан Моушън Лоджистикс“ задачите, които се изпълняват от служителите, подизпълнителите или агентите, са разнообразни и се извършват на няколко различни места, които са собственост на и се експлоатират от клиенти на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Поради разнообразния характер както на тези места, така и на задачите, които трябва да се изпълняват на тези места, от време на време ще се налага и ще трябва да се съгласявате, при необходимост, да преминете през специфичен за обекта курс за обучение или сесия, които се провеждат от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или от подходящо обучен и упълномощен представител на клиент на „Уан Моушън Лоджистикс“. Това включва, но не се ограничава до:

 • Въведение на обекта
 • Оценка на специфичните за обекта рискове
 • Тест или препитване за възприемане на опасностите
 • Обучение по ръчно боравене

Вие се съгласявате, при необходимост, да преминете през или да участвате във всяко необходимо обучение, посочено от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, или от неговите клиенти, за да Ви бъде осигурен първоначален достъп до мястото на нашия клиент, а също така продължаващо или опреснително обучение с цел поддържане на достъпа до тези места.

Копия на всички документи за обучението на лица, които се съхраняват от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, са достъпни за преглед при поискване.

 

Политика за изхвърляне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и електронно и електрическо оборудване (ЕЕО)

 

 1. Основен принцип

„Уан Моушън Лоджистикс“ съзнава, че неговите дейности разчитат до голяма степен на използването на активи от информационни технологии (ИТ) и че непрекъснатата необходимост от подмяна на тези активи изисква изхвърлянето на остарелите, прекомерните или излишните ИТ активи да се извършва в съответствие със закона и когато е практически възможно, по екологично устойчив начин и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

 1. Какво обхваща тази политика?

ИТ или ИКТ оборудването, което се използва от дружеството и следователно се обхваща от тази политика, може да включва:

 • Компютри (настолни или лаптопи)
 • Телефони, както мобилни, така и стационарни
 • Таблети
 • Дигитални устройства за съхранение
 • Телевизори, монитори или прожектори
 • Принтери и скенери
 • Сървъри
 • Факс машини

Заедно с всички аксесоари или оборудване, пряко свързано с някое от гореизброените.

„Уан Моушън“ съзнава, че изхвърлянето на подобно оборудване може да стане проблем, защото:

 • Оборудването може да съдържа чувствителни данни или информация, които трябва да бъдат защитени.
 • Оборудването може да представлява активна стойност.
 • Оборудването може да бъде използвано повторно или да бъде рециклирано.
 • Оборудването трябва да се изхвърли по безопасен начин и в съответствие със закона.
 1. Нашите отговорности

Ние в „Уан Моушън Лоджистикс“ считаме, че носим отговорността да се погрижим, когато е възможно, всяко оборудване или активи, които вече не се използват в дейността, да бъдат изхвърлени по екологично устойчив начин. По този начин всяко оборудване, което се смята за все още използваемо, годно за употреба или рециклируемо, се дарява, когато е възможно, на регистрирана благотворителна организация, която ще промени предназначението на оборудването или ще го рециклира, за да помогнем на онези, които имат по-малко късмет.

Понастоящем благотворителните организации, на които даряваме активи, са:

 • Тръст „Тюринг“ /The Turing Trust/
 • Благотворителна организация за ЕЕО

Преди дарението или изхвърлянето на всеки актив „Уан Моушън Лоджистикс“ се уверява, че от всеки актив с потенциал за съхранение на чувствителни данни тези данни са изтрити по сигурен начин, както и всички данни, които се считат за нечетливи или невъзстановими, като ще се погрижим всички организации, на които даряваме активи да имат въведена политика за унищожаване на данни, която е в съответствие с действащото законодателство на Обединеното кралство и минимум Закона за защита на личните данни от 2018 г.

В случай, че даден актив, който съдържа чувствителни данни, не може да бъде надеждно изтрит или всички данни от него да бъдат заличени, активът или оборудването следва да бъдат физически унищожени съгласно декларацията ни за изхвърляне на отпадъци, описана по-долу.

 1. Изхвърляне на отпадъци

В случай, че даден актив се счита за неподходящ за даряване, ние в „Уан Моушън Лоджистикс“ следва да гарантираме, че сме отговорни за това цялото оборудване да бъде изтрито по подходящ начин, когато е възможно, и за това неговото изхвърляне и унищожаване да бъде извършено в съответствие с изискванията за него съгласно Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

Счупените или повредени активи, които се считат за неподходящи за даряване, следва да бъдат изхвърлени през потока от електрически отпадъци на общински обект или чрез производителя или еквивалентен електро-доставчик.

Компютърни монитори, принтери, скенери, факс машини и друго информационно оборудване могат да бъдат определени като опасни отпадъци, поради което никога не трябва да се изхвърлят по общи канали за изхвърляне на отпадъци.

Споразумение за тестване за наркотици и алкохол

 

Тази декларация се прилага за всички служители и самостоятелно заети изпълнители на услуги, които работят и/или се използват от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за и от името на трето лице.

Процес на фирмена социализация на кандидатите

Преди даден сътрудник по доставките да може да завърши процеса на фирмена социализация и да посещава въвеждащо обучение, трябва да се извърши скрининг тест за наркотици и алкохол и да се представи отрицателна проба.

Ако резултатът е „Неотрицателен“, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква незабавно възстановяване на разходите за процеса на тестване, извършен от „Алере Токсиколъджи“ /Alere Toxicology/, фактуриран на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ към момента на тестването.

Случаен скрининг тест

Докато действате като изпълнител за, от името на или към „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“, ще има изискване да преминавате скрининг тестове за наркотици и алкохол при поискване от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или от клиент на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

Ако кандидатът представи „Неотрицателна“ проба, след уведомяване на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ за представянето на въпросната неотрицателна проба, той/тя незабавно ще бъде отстранен/а от обекта, изтеглен/а от оперативните договори на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и/или клиентите му и ще му/й бъде отнета възможността за повторно наемане.

Сметката или плащанията на изпълнителя се прекратяват, за да се оценят задълженията към „Уан Моушън“ в резултат на неотрицателна проба, като изпълнителят приема, че не е спазил срокът на предизвестие, определен от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ и условията на действащото Споразумение за прекратяване незабавно се прилагат.

Ако резултатът е „Неотрицателен“, „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква възстановяване на разходите за процеса на тестването, извършен от „Алере Токсиколъджи“.

DA/дарителят има право на обжалване, когато е в ситуация, в която оборудването за тестване на обекта е дефектно; в такъв случай пробите ще бъдат изпратени до одобрена лаборатория. Могат да възникнат допълнителни разходи/неустойки в зависимост от резултата.

1M D&A Политика за тестване v1.028 Дата: декември 2016 г.

 

Настоящото представлява законно споразумение.

Ако дадена разпоредба на настоящото споразумение се счита за недействителна съгласно приложимото законодателство, то тази недействителност няма да засегне друга разпоредба на настоящото споразумение, която може да влезе в сила без недействителната разпоредба. Освен това, всички условия на настоящото споразумение се считат за приложими в максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство, и при необходимост, съдът ще трябва да преструктурира дадено условие или всички условия, за да могат същите да влязат в сила.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ разчита на Вашето обещание да спазвате стриктно настоящото споразумение. Всяко нарушение на настоящото споразумение може да причини съществена и непоправима вреда на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съответно, без да ограничава други налични средства за защита, настоящото споразумение е конкретно приложимо от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

В случай, че „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не наложи стриктното Ви изпълнение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, това няма да представлява отказ от правото на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да наложи впоследствие същата разпоредба или друга разпоредба на настоящото споразумение.

Разбирам и съм съгласен да спазвам обещанията, които давам в настоящото споразумение за защита на Поверителната информация на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съгласен съм, че обещанията ми важат и в полза на други дружества от „Уан Моушън“.

Подпис:

 

 

 

 

Споразумения за неразгласяване и защита на данните за персонал/изпълнители

 

По време на Вашата работа/Вашето време в „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ („Уан Моушън“ и „нас“), ще бъдете поканени да посетите нашите помещения и помещенията на нашите клиенти, където може да получите информация, свързана с „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ или нашия клиент, която не е известна на широката публика и е поверителна и важна за нас. Ние я наричаме нашата „Поверителна информация“.

Нашата Поверителна информация включва, наред с други неща, начина, по който работим

Разположението на нашите помещения

Технологиите, които използваме, включително компютри и машини

Стоките, които съхраняваме и начинът, по който същите се съхраняват

Хората, с които работим и общуваме

Хората и дружествата, които извършват доставки за нас и получават доставки от нас

Подробности за нашите клиенти, включително техните имена, адреси, какво купуват или всякаква информация, свързана с техните финанси

Всякаква информация, свързана с рекламни или маркетингови планове

Всичко, което чуете

 

Нашата Поверителна информация е много важна за нашата дейност. За нас е изключително важно тя да не става достояние на други дружества. Ние ще предприемем всички законови стъпки, необходими за защита на нашата Поверителна информация.

Трябва да се съгласите със следните ангажименти:

 1. Да не разкривате нашата Поверителна информация на никое физическо лице или дружество.
 2. Да използвате нашата Поверителна информация само с цел да решите дали да работите с нас.
 3. Да ни уведомите незабавно, ако откриете, че нашата Поверителна информация е разкрита, независимо как се случва това.
 4. Цялата ни Поверителна информация да остане наша собственост.
 5. Да не търгувате с дялове или акции въз основа на нашата Поверителна информация.
 6. Да ни върнете всички материали, съдържащи нашата Поверителна информация, ако поискаме това от Вас.
 7. Вие също се съгласявате, че няма да разкривате пред нас информация, която е поверителна за Вас или за някой друг.
 8. Да не разкривате никаква финансова информация пред никое дружество или физическо лице, независимо дали е свързана с „Уан Моушън“ и/или с нашите клиенти или не.

 

Настоящото представлява законно споразумение.

Ако дадена разпоредба на настоящото споразумение се счита за недействителна съгласно приложимото законодателство, то тази недействителност няма да засегне друга разпоредба на настоящото споразумение, която може да влезе в сила без недействителната разпоредба. Освен това, всички условия на настоящото споразумение се считат за приложими в максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство, и при необходимост, съдът ще трябва да преструктурира дадено условие или всички условия, за да могат същите да влязат в сила.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ разчита на Вашето обещание да спазвате стриктно настоящото споразумение. Всяко нарушение на настоящото споразумение може да причини съществена и непоправима вреда на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съответно, без да ограничава други налични средства за защита, настоящото споразумение е конкретно приложимо от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

В случай, че „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не наложи стриктното Ви изпълнение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, това няма да представлява отказ от правото на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да наложи впоследствие същата разпоредба или друга разпоредба на настоящото споразумение.

Разбирам и съм съгласен да спазвам обещанията, които давам в настоящото споразумение за защита на Поверителната информация на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съгласен съм, че обещанията ми важат и в полза на други дружества от „Уан Моушън“.

Подпис:

 

 

 

 

Общият регламент за защита на данните и споделяне на ЛИИ за изпълнители

 

При предоставянето на услуги на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ от време на време може да се наложи „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да споделя лична идентификационна информация за Вас или Вашата фирма със своите клиенти, на които можете да бъдете поверени.

Когато е приложимо, същата може да включва:

 • Вашето име и адресни данни.
 • Вашият национален застрахователен номер.
 • Вашият уникален референтен номер на данъкоплатеца.
 • Вашият регистрационен номер по ДДС.
 • Копия от фактури, представени от Вас или Вашата фирма на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.
 • Резултати от евентуално преминат скрининг тест за наркотици и алкохол.
 • Резултати от евентуално извършена проверка за съдимост.
 • Текущият статус на шофьорската Ви книжка, както е показано на онлайн портала на Агенцията за свидетелства на водачи и автомобили във Великобритания.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ изисква от Вас, изпълнителя, да се съгласите, че „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ може по своя преценка да споделя горепосочената информация с клиентите си в интерес на спазването на някакви политики или изисквания, наложени на „Уан Моушън Лоджистикс“ от неговите клиенти.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ няма право да предоставя горепосочената информация на трети лица, освен на посочените в настоящото споразумение, за каквато и да е цел и цялата информация следва да се пази и съхранява в съответствие с действащите разпоредби на ОРЗД и тези относно защита на данните.

 

Настоящото представлява законно споразумение.

Ако дадена разпоредба на настоящото споразумение се счита за недействителна съгласно приложимото законодателство, то тази недействителност няма да засегне друга разпоредба на настоящото споразумение, която може да влезе в сила без недействителната разпоредба. Освен това, всички условия на настоящото споразумение се считат за приложими в максималната степен, допустима съгласно приложимото законодателство, и при необходимост, съдът ще трябва да преструктурира дадено условие или всички условия, за да могат същите да влязат в сила.

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ разчита на Вашето обещание да спазвате стриктно настоящото споразумение. Всяко нарушение на настоящото споразумение може да причини съществена и непоправима вреда на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съответно, без да ограничава други налични средства за защита, настоящото споразумение е конкретно приложимо от „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“.

В случай, че „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ не наложи стриктното Ви изпълнение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, това няма да представлява отказ от правото на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ да наложи впоследствие същата разпоредба или друга разпоредба на настоящото споразумение.

Разбирам и съм съгласен да спазвам обещанията, които давам в настоящото споразумение за защита на Поверителната информация на „Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“. Съгласен съм, че обещанията ми важат и в полза на други дружества от „Уан Моушън“.

Подпис:

 

 

 

 

 

„Уан Моушън Лоджистикс Лимитид“ – Политики, практики и процедури – V2.23 последна актуализация 05.2020 г.